งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารจัดทำขณะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารจัดทำขณะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารจัดทำขณะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย

2 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ วันแรก ที่มาของการปฏิรูประบบราชการ แผนยุทธศาสตร์ตามแนวทาง กพร.: PMQA แผนเงิน : สำนักงบประมาณ : PART ความคุ้มค่า : สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจาก แผนยุทธศาสตร์ และ จากแผนการ ปฏิบัติงาน (PA + PART) ภารกิจของหน่วยงาน กับ ตัวชี้วัดในแผนที่ กลยุทธ์

3 เหตุของการปฏิรูประบบราชการ Competitive Advantage of the Nation Best Practice : Dollar : Bath โครงสร้าง “ พรบ. ปรับปรุงกระทรวงฯ ๒๕๔๕ ” สมรรถนะ “ พรบ. ระเบียบ ขรก. ฯ ๒๕๕๑ ” กระบวนงาน “ พรบ. ระเบียบบริหารฯ ( ๕ ) ๒๕๔๕ ” : กพร. “ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ ๒๕๔๖ ” บริหารเชิงกลยุทธ์ : PA : IPA เทคโนโลยี GFMIS, e…..

4 PMQA QC : PDCA : Act Kaizen : Total : TQC TQM การนำองค์กร การวัด การวิเคราะห์ และ KM การจัดการกระบวนการ E: PDCA ABCDABCD ยุทธศาสตร์ฯ ผู้รับบริการฯ HR } ผลลัพธ์ MBNQA TQA, PMQA


ดาวน์โหลด ppt เอกสารจัดทำขณะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google