งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำบล็อกวิชา ภาษาฝรั่งเศส ” 20 – 21 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง SmartSchool โรงเรียนสันกำแพง อ. สัน กำแพง จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำบล็อกวิชา ภาษาฝรั่งเศส ” 20 – 21 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง SmartSchool โรงเรียนสันกำแพง อ. สัน กำแพง จ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำบล็อกวิชา ภาษาฝรั่งเศส ” 20 – 21 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง SmartSchool โรงเรียนสันกำแพง อ. สัน กำแพง จ. เชียงใหม่

2 Le Blog !!! C’ est à dire quoi ? BLOG

3 WEBLOG BLOG Website = Weblog + blog

4 Le blog !!! … C’ est quoi ? การเขียน หรือ นำเสนอ เรื่องราวที่เราสนใจ ลงใน website โดยมีการเรียงลำดับวันเวลา ในการเขียน ข้อความที่เขียน ล่าสุด จะอยู่ส่วนบนสุดของ blog

5 Qu’ est – ce qu’ il y a dans le blog ? journalphotoarticle lien chansonvidéo clip

6 Comment on fait le blog ? MicrosoftGoogle Free

7 จุดเด่นที่สำคัญของ blog จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถ สื่อถึงความเป็นกันเองระหว่าง ผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็น กลุ่มเป้าหมายผ่านทาง ระบบ comment ของบล็อก นั่นเอง

8 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สมรรถนะ 5 ข้อ 1. ความสามารถในการ สื่อสาร 2. ความสามารถในการ แก้ปัญหา 4. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 3. ความสามารถใน การคิด 5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี Blog กับการศึกษา

9 Blog กับการศึกษา World - Class Standard School Learn to know Learn to be Learn to do Learn to live together “ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้า ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ ต่อสังคมโลก ”

10 Blog กับการศึกษา World - Class Standard School สาระสากล 4 สาระ ทฤษฎี ความรู้ ความเรียง ชั้นสูง กิจกรรม สร้างสรรค์ โลก ศึกษา + ภาษาต่างประเท ศที่ 2

11 Qu’ est –ce qu’ on fait avec le blog ? Blog กับการศึกษา นำเสนอ ผลงาน Portfolio ประชาสัม พันธ์ นำเสนอ ข่าวสาร ทำ แบบฝึกหัด สั่งงาน นักเรียน ตรวจ การบ้าน ทบทวน บทเรียน comment บันทึก ประจำวัน เช็คเวลา เรียน ตาราง เรียน B e a u c o u p d e c h o s e s

12 Les exemples des blogs 1. Parichart SUDHIVATAYA 4. Thawit WIRIYA 3. Patcharin KONGWONG 2. Kedmanee JAIPANYA

13 Animateur : Thawit WIRIYA ประวัติการศึกษา 1995 : มัธยมศึกษา : โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม จ. เชียงใหม่ 2000 : อุดมศึกษา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการทำงาน 2000 - 2002 : โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน 2002 - ปัจจุบัน : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 Animateur : Thawit WIRIYA การฝึกอบรมต่างประเทศ 2006 : ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ฝึกอบรมการ ใช้ TICE ในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส + Delf CECR ณ มหาวิทยาลัย Stendhal Grenoble III เมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส เป็น ระยะเวลา 2 เดือน


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำบล็อกวิชา ภาษาฝรั่งเศส ” 20 – 21 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง SmartSchool โรงเรียนสันกำแพง อ. สัน กำแพง จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google