งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพลบุรี

2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ได้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญซึ่งจะทำให้การปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ 2. เพื่อช่วยให้การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับแต่ละโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของแต่ละโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3 เค้าโครงเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ประจำปี
คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ หลักการและเหตุผล สถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะหืและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา รวมงาน และแยกรายงาน ส่วนที่ 2 ทิศทางของโรงพยาบาล พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ ภาคผนวก

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis) การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis) การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน (Obstacles) การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision) การกำหนดนโยบาย (Policy Decision) การกำหนดกิจกรรม (Activity) สำคัญตามกลยุทธ์และนโยบาย การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

5 คำถามสำคัญเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์
ผลที่ต้องการ ปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานเป็นอย่างไร วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน อุปสรรค ในอนาคตเราต้องการยืนอยู่ ณ จุดใด กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น TOWS Matrix ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

6 ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ ภาคผนวก

7 ปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานเป็นอย่างไร
การเตรียมการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า -ความพึงพอใจ -ปัญหาสาธารณสุข -ผลการประเมินตัวชี้วัด -นโยบาย -ผลลัพท์การปฏิบัติงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชาคม

8 การประชาคม กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ
การจัดการประชาคม การสรุปปัญหา

9 ขั้นตอนและการแสดงสถานะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
กิจกรรมการเตรียมการ กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การรวบรวมความคิดเห็น -ความพึงพอใจ -ประชาชน -ความพึงพอใจที่สำรวจในหน่วยงาน -ความพึงพอใจที่สำรวจในชุมชน -แต่ละหน่วยรวบรวมผลงานในหน่วยงาน -ศูนย์คุณภาพรวบรวมสรุป -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ความพึงพอใจในการมารับบริการตรวจรักษา งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค -ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

10 กิจกรรมการเตรียมการ กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การรวบรวมความคิดเห็น -ความพึงพอใจในการติดต่อประสานงาน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

11 ทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมพลบุรี
วิสัยทัศน์ จำนวนยุทธศาสตร์ จำนวนกลยุทธ์ ก้าวนำบริการ มาตรฐาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

12 Time line วันนัด ผลการติดตาม สถานที่ ส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ 30 สิงหาคม On progress เตรียมข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารนำเข้า วันที่ 2 – 6 กันยายน ประชุมจัดเตรียมการทำประชาคม จันทร์ที่ 9 กันยายน ประชุมทบทวน vision พฤหัสบดี กันยายน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google