งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 ของแผนกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 ของแผนกงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 ของแผนกงบประมาณ

2 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานนโยบายฯ และแผนกการตลาด จัดประชุมเพื่อให้ ผวก. มอบนโยบายและกำหนดโครงการสำคัญซึ่งสอดคล้องตามแผนวิสหกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณปี2559 และ - ปรับปรุงแผนนักศึกษาปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในกานปรับปรุงงบประมาณปี แจ้งแนวทางการจัดทำแผนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559

3 20 สิงหาคม 2557 กองวิชา จัดส่งแผนการฝึกอบรมนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงแผนนักศึกษาปี 2558 ให้ แผนการตลาด สรุปข้อมูล เพื่อเรียนเชิญประชุมพิจารณา 27 สิงหาคม 2557 แผนกการตลาด ขอเชิญ กองวิชา ประชุม เพื่อพิจารณาแผนการฝึกอบรมนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรังปรุงแผนนักศึกษาปี 2558

4 2 กันยายน 2557 กองวิชาการ แจ้งยืนยันการปรับแผนนักศึกษาประจำปี 2558 และยืนยันแผนนักศึกษาประจำปี 2559 10 กันยายน 2557 แผนกการตลาด แจ้งแผนการฝึกอบรมนักศึกษาประจำปี 2559 และการปรับปรุงแผนนักศึกษาปี 2558

5 19 กันยายน 2557 แผนกจัดหา และแผนกการเงิน จัดส่งข้อมูลการผูกพันดำเนินการ และผูกพันการจ่ายเงินจากงบประมาณปี 2557 มาปี 2558 ส่งแผนกงบประมาณ 22 กันยายน 2557 ทุกหน่อยงาน ที่ต้องการปรับปรุงงบประมาณ 2558 จัดส่งรายละเอียดการปรับปรุงปี 2558 ให้แผนกงบประมาณ

6 26 กันยายน 2557 เฉพาะหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอครุภัณฑ์งบลงทุน (ราค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป) จัดส่งรายละเอียดคำขอเฉพาะครุภัณ ฑ์งบลงทุน ประจำปี 2559 ใช้แบบฟอร์ม ง.004

7 3 ตุลาคม 2557 แผนกงบประมาณ ขอเชิญ กอง/สำนัก/แผนก ที่มีความประสงค์ขอครุภัณฑ์งบลงทุน (ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป) ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองภาพรวมครุภัณฑ์งบลงทุน ปี ในเบื้องต้น

8 8 ตุลาคม 2557 ฝ่ายบริหาร ที่กรุงเทพฯ ส่งคำขอตั้งงบประมาณปี 2559 ให้แผนกงบประมาณ 13 ตุลาคม 2557 กองวิชา ที่กรุงเทพฯ และกอง/แผนก ที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แผนกงบประมาณ

9 15 ตุลาคม 2557 กอง/สำนัก/แผนก จัดส่งแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 ปี ให้สำนักงานนโยบายฯและแผนการศึกอบรมนักศึกษา 3 ปี ( )ให้แผนกการตลาด

10 20 ต.ค.57 – 31 ต.ค.57 แผนกงบประมาณ ขอเชิญ กอง/สำนัก/แผนก ประชุม เพื่อพิจารณาคำขอปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 และคำของบประมาณประจำปี งบประมาณ พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี (ผุ้ว่าการ สบพ. เป็นประธาน)

11 7 พฤศจิกายน 2557 3 พฤศจิกายน 2557 – 9 มกราคม 2558
ทุกหน่วยงานจัดส่งตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงิน ตามคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 รายเดือน 3 พฤศจิกายน 2557 – 9 มกราคม 2558 แผนกงบประมาณ จัดทำข้อมูล การปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 และงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการ สบพ.

12 26 มกราคม 2558 แผนกงบประมาณ นำข้อมูล การปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 และงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 นำเสนอคณะกรรมการ สบพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

13 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
แผนกงบประมาณ จัดทำแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (คำของบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 ) เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งสำนักงบประมาณ,นำสนอการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

14 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 17 กุมภาพันธ์ 2558
แผนกงบประมาณ จัดทำเล่ม งบประมาณลงทุนปีงบประมาณ 2559 เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 ของแผนกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google