งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบโครงสร้างการทำบัญชีโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบโครงสร้างการทำบัญชีโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบโครงสร้างการทำบัญชีโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL

2 ทบทวนโครงสร้างของระบบบัญชี

3

4 การเปรียบเทียบการจัดทำบัญชีด้วยมือและโดยคอมพิวเตอร์
สมุดรายวันซื้อ เปรียบได้กับ การรับสินค้าเข้าคลัง(Goods receiving) การซื้อสด ซื้อเชื่อ การเพิ่มหนี้ ลดหนี้หรือส่งคืนสินค้า

5 การเปรียบเทียบการจัดทำบัญชีด้วยมือและโดยคอมพิวเตอร์
สมุดรายวันขาย เปรียบได้กับ การขาย (Billing/Invoice) การขายสด ขายเชื่อ การเพิ่มหนี้ ลดหนี้หรือรับคืนสินค้า

6 การเปรียบเทียบการจัดทำบัญชีด้วยมือและโดยคอมพิวเตอร์
สมุดเงินสดจ่าย เปรียบได้กับ การจ่ายชำระหนี้ (Supplier payment) หรือการจ่ายเงินในระบบ cash book

7 การเปรียบเทียบการจัดทำบัญชีด้วยมือและโดยคอมพิวเตอร์
สมุดเงินสดรับ เปรียบได้กับ การรับชำระหนี้ (Customer payment) หรือการรับเงินในระบบ cash book

8 การเปรียบเทียบการจัดทำบัญชีด้วยมือและโดยคอมพิวเตอร์
สมุดรายวันทั่วไป เปรียบได้กับ รายการปรับปรุง หรือรายการอื่นๆในระบบบัญชีแยกประเภท(General Ledger)

9 การทำงานของระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลของรายการผ่านบัญชีจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลบัญชีแยกประเภททั้งหมด ไม่มีการแยกข้อมูลออกเป็นแฟ้มย่อยเช่นเดียวกับสมุดรายวัน

10 การทำงานของระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์
การจัดทำรายงานแยกตามสมุดรายวันขั้นต้นสามารถจัดทำได้โดยการจัดเรียงข้อมูล(Data Sort/Data Filter)ตามรหัสของสมุดรายวันขั้นต้น

11 แนวทางในการทำงานที่ควรจะเป็นของระบบบัญชีอย่างง่าย

12

13 ทบทวนการทำงานของโปรแกรม EXCEL

14 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทกระดาษทำการ Spreadsheet

15 มีการพัฒนาเพิ่มเติมมาจาก โปรแกรมประเภทSpreadsheet ในยุคแรกๆ
โปรแกรม EXCEL มีการพัฒนาเพิ่มเติมมาจาก โปรแกรมประเภทSpreadsheet ในยุคแรกๆ

16 มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างไปจากโปรแกรมในยุคแรกๆ
โปรแกรม EXCEL มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างไปจากโปรแกรมในยุคแรกๆ

17 โปรแกรม EXCEL Microsoft Excel มีลักษณะเป็นตาราง2มิติ มีแถวแนวตั้ง Column และบรรทัดแนวนอน Row

18 การใช้งาน เลื่อน Mouse ไปยัง cell ต่างๆที่ต้องการ

19 การใช้งาน สามารถกำหนดสูตรการคำนวณในเรื่องต่างๆได้มากมาย โดยสามารถดูได้จากเมนูการทำงานในเรื่อง Help

20 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL

21 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลวิเคราะห์และวางแผนการทำงานทั้งในแง่ธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ

22 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ด้านธุรกิจ
การออกใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

23 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ด้านธุรกิจ
ใบสำคัญจ่าย รายงานภาษีซื้อ/ขาย ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การ์ดคุมลูกหนี้/เจ้าหนี้/สินค้า

24 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ด้านธุรกิจ
ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา ระบบการจ่ายเงินเดือนและภาษีหักณ.ที่จ่าย/ประกันสังคม ระบบบัญชีการเงิน

25 1 workbook

26 Columns Cells Rows

27 Cell’s name worksheets


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบโครงสร้างการทำบัญชีโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google