งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน People Management & Working Plan For Manager บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3 “หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง   ตลอดจนสามารถ วางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้” หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง   ตลอดจนสามารถ วางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่ม ตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร  และลงถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation)โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะ ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนด เป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน     และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานใน ประเภทต่างๆ    ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

4

5 วัตถุประสงค์ 1) เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และ พฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์ 2) เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับ ความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด 3) พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษา ทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล 4) เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การ ประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่ง ศักยภาพของลูกน้องในทีม

6

7 หลักสูตรนี้เหมาะกับ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

8

9 Course Outline O หลักการบริหารตนเอง - คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี - ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน O หลักการบริหารคน - ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา - การจัดการกับคนแต่ละประเภท - หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ O หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน - หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (ความสำเร็จ + ความสุข) - หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน ♦ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ♦ การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน ♦ การกำหนดแผนการทำงาน ♦ การจัดสรรทรัพยากร ♦ การติดตามประเมินผล

10 พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารกลางวัน
Agenda  น. ลงทะเบียน  น. O หลักการบริหารตนเอง          - คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี          - ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา          - ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน  น. พักรับประทานอาหารว่าง  น. O หลักการบริหารคน          -  ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา          - การจัดการกับคนแต่ละประเภท          - หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน          - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  น. O หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน          - หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (ความสำเร็จ + ความสุข)  น.  น. - หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน               ♦ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา               ♦ การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน               ♦ การกำหนดแผนการทำงาน               ♦ การจัดสรรทรัพยากร               ♦ การติดตามประเมินผล

11 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ลงทะเบียน 8. 30 น
รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา น. สถานที่ ***ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)***

12 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร
สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท/องค์กร สำนักงานใหญ่ สาขา ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง ฝ่าย โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร ตำแหน่ง/ฝ่าย E - Mail ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม***


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google