งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน
แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน เสนอ คุณครู รัชนี สมรฤทธิ์ จัดทำโดย ด.ญ พัชรินทร์ บาลจบ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19 ด.ช สมณศักดิ์ สอนสา ชั้น ม.3/2 เลขที่ 5

2 ภาษาคอมพิวเตอร์ 1.ภาษาเครื่อง 5.ภาษาธรรมชาติ 2.ภาษาแอสเซมบลี
ภาษาธรรมชาติไม่สนใจรูปแบบคำสั่งหรือลำดับที่เคร่งครัด ผู้ใช้สามาร๔พิมพ์สิ่งที่ต้องการในคอมพิวเตอร์เป็นคำหรือประโยคที่ผู้ใหญ่เข้าใจ 1.ภาษาเครื่อง เป็นภาษาระดับต่ำ ใช้คำสั่งที่ประกอบด้วยเลขฐานสอง ใช้เลข 0 และเลข 1 เป็นสัญลักษณ์แทนสัญญาณไฟปิดและเปิดตามลำดับ สัญลักษณ์ที่ผู้คิดพัฒนาภาษา ขึ้นมาเพื่อใช้แทนการสื่อสาร สั่งงานระหว่างมนุษย์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างพ่วงอื่นๆ 2.ภาษาแอสเซมบลี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาระดับต่ำ ใช้รหัสเป็นคำแทนคำสั่งภาษาเครื่อง ต้องทำการแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาที่เรียกว่า แอสเซมเบลอ 3.ภาษาชั้นสูง ใช้รูปแบบคำภาษาอังกฤษแทนรหัสคำสั่งต่างๆ เป็นภาษาแบบโพรซีเยอร์ สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันได้ 4.ภาษาชั้นสูงมาก ใช้ภาษาอังกฤษแทนคำสั่งงานเช่นเดียวกับภาษาระดับสูง เป็นภาษาแบบไม่เป็นโพรซีเยอร์ ตัวอย่าง เช่น SQL ที่ใช้ฐานข้อมูล

3 แปลเฉพาะภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเครื่องเท่านั้น
1.แอสแซมเบอร์ ตัวแปรภาษา 2.อินเตอร์พรีเตอร์ 3.คอมไพเลอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียนจากภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องแปลที่ละคำสั่งถ้าพบข้อผิดพลาดจะหยุดทำงานและให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่ผิดจึงเริ่มประมวลผลใหม่ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียนจากภาษาระดับสูงให้เป็น object code ระหว่างแปลถ้าพบข้อผิดพลาดจะเกิดการเขียนคำสั่งจะแสดงข้อผิดพลาดและหยุดการแสดง

4 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เหมือนกับโจทย์คณิตศาสตร์ ประมวลผล ข้อมูลนำเข้า แล้วหาวิธีประมวลผล และจัดแสดงผลลัทธ์ เป็นการพัฒนาโปรแกรมซึ่งการออกแบบโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบ เช่น ผังงาน รหัสจำลอง เป็นต้น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การบำรุงรักษาโปรแกรม เป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการออกแบบโปรแกรมแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา c ภาษา Logo เหมาะแก่การใช้งานแตกต่างกันไป การนำโปรแกรมที่ลงรหัสแล้วเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบ รูปแบบกฎเกณฑ์ ทั้งสองภาษาและการทำงานของโปรแกรมนั้น เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องคอยเฝ้าดูและหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ในระหว่างที่ผู้ใช้งานโปรแกรมและปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

5 วิธีการนึ่งข้าวเหนียว
เริ่มต้น 1. แช่ข้าวไว้ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง 6. รอให้ข้าวสุก ประมาณ 30 – 35 นาที 2. ก่อไฟ 7. พอข้าวสุก นำกระดานวีข้าวมาวี 3.นำน้ำใส่หม้อแล้วนำไปต้ม 8. นำข้าวที่วี ใส่กระติ๊บข้าว 4.นำข้าวใส่มวยแล้วนำฝาปิดหม้อมาปิด 9.ปิดฝากระติ๊บข้าวให้เรียบร้อย 5.นำไปตั้งในหม้อนึ่งข้าว สิ้นสุดขั้นตอนการทำ

6 การเขียนผังงานเบื้องต้น
Basic Flowcharting

7 ตัวอย่างผังงานทั่วไป(1/3)
เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาท เสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัว ก้อย ยัง ครบ แสดงการโยนเหรียญ 3 ครั้ง ถ้าออกหัว ผู้โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้าออกก้อย ผู้โยนจะเสียเงิน 10 บาท

8 ตัวอย่างผังงานทั่วไป(2/3)
ผังงานแสดงการเดินข้ามถนนที่มีสัญญาณไฟจราจร เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่

9 ตัวอย่างผังงานทั่วไป(3/3)
เริ่มต้น อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ไม่ใช่ ผังงานพิจารณาการใช้ยาตามฉลากยาที่ปิดข้างขวด แยกตามขนาดการใช้ดังนี้ อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ ปี ครั้งละ 2 เม็ด อายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งละ 3 เม็ด

10 ตัวอย่างผังงานระบบ ผังงานแสดงการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมจำนวน 100 รูป
เริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ ผังงานแสดงการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมจำนวน 100 รูป

11 ตัวอย่างผังงานโปรแกรม
เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำนวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่ ผังงานแสดงการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมจำนวน 100 รูป

12 การเขียนขั้นตอนวิธีและผังงาน(Flowchart)

13 ตัวอย่างผังงาน การส่งจดหมาย
เริ่มต้น จ่าหน้าซองจดหมาย ใส่จดหมายลงในซอง ปิดผนึกซองจดหมาย มีแสตมป์ ? ไปซื้อแสตมป์ ติดแสตมป์ จบ ไม่มี มี

14 ตัวอย่างผังงาน การรับประทานยา
เริ่ม อายุมากกว่า 7 ปี ? อายุมากกว่า 3 ปี ? อายุมากกว่า 1 ปี ? รับประทาน 2 ช้อนชา รับประทาน 1 ช้อนชา รับประทาน ½ ช้อนชา ห้ามรับประทาน จบ y N y N y N

15 ตัวอย่างผังงาน การบวกเลขสามจำนวน
Start Read Num1, Num2, Num3 SUM = Num1 + Num2 + Num3 Display SUM End e

16 ตัวอย่างผังงานการหาค่าน้อยกว่าของเลขสองจำนวน
Start Num1 = 10, Num2 = 20 Read Num1, Num2 y 10 >20 ? Num1 > Num 2 n Display Num1 Display Num2 10 End

17 ตัวอย่างผังงานการหาค่าน้อยกว่าของเลขสองจำนวน
Start Num1 = 12, Num2 = 5 Read Num1, Num2 y 12 >5 ? Num1 > Num 2 n Display Num1 Display Num2 5 End


ดาวน์โหลด ppt แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google