งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงาน
Project Proposal

2 การกำหนดชื่อหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนรู้ / E-learning / CAI โปรแกรมช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ โปรแกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พจนานุกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องประชาคมอาเซียน โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมคำนวณภาษี ระบบยืม-คืน หนังสือห้องสมุดแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมการจัดการการเข้าเรียนของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ระบบการจองห้องพักออนไลน์

3 การกำหนดชื่อหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องตรวจข้อสอบแบบปรนัย เครื่องส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย เกม เกมหมากรุก เกมจับคู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกมคณิตคิดเร็ว เกมคำศัพท์คำแปล

4 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่า ทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียน คล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป                      ส่วนที่ 1 คำนำ :   เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่วๆ ไป หรือปัญหาที่มี ส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์                    ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง :   อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยาย ผลกระทบ ถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้                    ส่วนที่ 3 สรุป : สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้น ข้อความรู้ใหม่ ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1

5 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ

6 ขอบเขตการจัดทำโครงงาน
ขอบเขตเนื้อหา - ระบุว่าเนื้อหาที่จะทำมีอะไรบ้าง มีปริมาณเท่าใด - โปรแกรมที่จัดทำขึ้น สามารถทำอะไรได้บ้าง ขอบเขตทางเทคนิค ระบุคุณสมบัติขั้นต่ำที่สุดของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคที่สามารถใช้ งานโครงงานนี้ได้

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลของการจัดทำโครงงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และ ประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (ใครได้รับ ผลประโยชน์ ได้รับมากน้อยเพียงใด)

8 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการนิยามความหมายที่มีความกำกวมในความเข้าใจของคนมากกว่า 1 คน สื่อการสอนหมายถึง หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ออนไลน์ หมายถึง สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายว่ามีการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ออฟไลน์ หมายถึง สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายว่า ไม่มีการ เชื่อมต่อ หรือตัดขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

9 วิธีการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง กระบวนการดำเนินงาน
เครื่องมือทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน และการทดลองโครงงาน รุ่นใด Spec อย่างไร เครื่องมือบันทึกการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลอง เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต เป็นต้น มีรูปแบบอย่างไร กระบวนการดำเนินงาน ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงงานโดยละเอียด อธิบายเป็นลำดับก่อนหลัง

10 แผนการดำเนินงาน

11 งบประมาณ

12 บรรณานุกรม

13 หมายเหตุ ใช้แบบอักษร TH Saraban PSK ทั้งฉบับ หัวข้อหลัก มีขนาด 16 pt ตัวหนา (Bold) จัดย่อหน้าให้เหมาะสม โดยจัดชิดขอบทุกย่อหน้า กำหนดหมายเลขหน้าไว้ที่ กลางหน้ากระดาษ ด้านล่าง โดยหน้าแรก ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า เรียงตามตัวเลข 1, 2,


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google