งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย
สรุปผลงานการพัฒนาวิชาการ/งานวิจัย/ R2R และแผนการพัฒนาฯ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 2

2 สรุปผลงานวิชาการและงานวิจัย R2R ปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 2

3 เป้าหมาย เครือข่ายนักวิจัย และวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพ
ทีมพี่เลี้ยงงานวิจัย R2R ระดับเขตบริการสุขภาพ บุคลากรมีทักษะในการทำวิจัย R2R และผลงานวิชาการ

4 แผนปฏิบัติการ กิจกรรม 2,200 67,750 - - 10,000 รวม 79,950
ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. เม.ย.57 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ (บาท) 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย ระดับเขต/ระดับจังหวัด 2,200 2. ประชุมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายวิจัย R๒R ระดับเขต/ระดับจังหวัด 67,750 3. สนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการทำวิจัย R๒R และการนำไปใช้ 4. ประชุมตรวจสอบระดับคุณภาพผลงานวิจัย R๒R - 5. ประชุมนำเสนอผลวิจัย 6. รวบรวมผลงานวิจัย R๒R และเผยแพร่ทาง Website เขตบริการสุขภาพที่ ๒ 10,000 รวม 79,950

5 ผลการดำเนินงาน: Process
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย ระดับเขต/ระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง 2. จัดประชุมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายวิจัย R2R ระดับเขต/ระดับจังหวัด จัดอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย/ R2R จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำระดับจังหวัดและคณะทำงานฯ ใน 5 จังหวัด รวม 150 คน 3. สนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการทำ วิจัย R2R และการนำไปใช้ นำเสนอในเชิงนโยบายระดับเขต แก่ผู้บริหารเขต/จังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการบริการเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง 5. ประชุมวิชาการนำเสนอผลวิจัยประจำปี จัดประชุมวิชาการระดับเขต 1 ครั้ง ในวันที่ กรกฎาคม 2557 6. รวบรวมผลงานวิจัย R2R และเผยแพร่ทาง Website เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีการจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย/R2R ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 2 (http://www.rh2.go.th/) 7. การใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 78,260 บาท (97.9%)

6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 2

7 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) เขตบริการสุขภาพที่ 2

8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) เขตบริการสุขภาพที่ 2

9 ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/R2R ออนไลน์

10 ผลการดำเนินงาน: Output
มีเครือข่ายและพี่เลี้ยงในการทำวิจัย/ R2R/งานวิชาการในระดับจังหวัดและเขต มีฐานข้อมูลผลงานวิจัย/R2R ของเขต มีผลงานวิจัย R2R และผลงานวิชาการ ปี 57 ของจังหวัดในเขต บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำวิจัย/R2R และผลงานวิชาการ โดยเขตเป็นพี่เลี้ยง/สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดไปดำเนินการต่อ ผลงาน เรื่อง ผลงานจากการประชุมวิชาการระดับเขต 53 ผลงานจากการประชุม R2R ระดับประเทศ 14 ผลงานจากการส่งเข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวง 33

11 ผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวง ปี 57
จังหวัด จำนวนผลงานที่ส่ง นำเสนอโดยวาจา นวัตกรรม R2R โปสเตอร์ รวมที่ได้นำเสนอ เพชรบูรณ์ 3 1  - อุตรดิตถ์ 5 2 4 สุโขทัย ตาก พิษณุโลก 17 7 รวม 33 8 15 Source of data:

12 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย
แผนการพัฒนาวิชาการ/งานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 2

13 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้มีงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ในภาพเขตเพิ่มขึ้นทัดเทียมหรือเหนือกว่าเขตอื่น มีงานวิจัยในภาพเขต อย่างน้อย 2 เรื่อง มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 2

14 กระบวนการดำเนินงาน (2)
สร้างพันธะสัญญาเพื่อให้เกิดงานผลงานอย่างแท้จริง กำหนดให้มีการทำ MOU ระหว่างเขตกับผู้บริหารฯระดับจังหวัด โดยกำหนด time line/และการรายงานความก้าวหน้า progression สร้างทีมพี่เลี้ยงในระดับจังหวัดที่เข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเขตสนับสนุน จัดประชุมทุก 2 เดือน (30,000 บาท) พัฒนา/สนับสนุนเครือข่ายนักวิจัย และวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง (วิจัยระดับเขต 2 เรื่อง)

15 กระบวนการดำเนินงาน (1)
สร้างแรงจูงใจในการจัดทำผลงาน ทุนวิจัยระดับจังหวัด วิจัย 5 เรื่อง x 10,000 บาท X 5 จังหวัด รวม 250,000 บาท R2R, CQI, นวัตกรรม 10 เรื่อง x 5,000 บาท X 5 จังหวัด รวม 250,000 บาท ทุนวิจัยระดับเขต บริการ: 50,000 บาท (NCD & service & quality & complication) บริหารจัดการ: 50,000 บาท (การบริหารจัดการคน/เงิน/ของ)

16 กระบวนการดำเนินงาน (3)
จัดเวทีให้มีการเผยแพร่ผลงาน 2 ครั้ง จัดเวทีให้มีการวิพากย์ และนำไปปรับปรุง (50,000 บาท) จัดเวทีนำเสนอ/ประกวดผลงานวิชาการ (992,000 บาท) รางวัลในการประกวด (100,000 บาท) สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ อำนวยความสะดวก สนับสนุน reward/appreciate กรณีที่ผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีระดับประเทศ/นานาชาติ (50,000 บาท) รวมงบประมาณ 1,822,000 บาท

17 Output ที่คาดหวัง ผลงานวิจัยระดับเขต 2 เรื่อง
ผลงานวิจัยระดับจังหวัด 25 เรื่อง ผลงาน R2R/CQI/Innovation รวม 50 เรื่อง ผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีระดับประเทศ/นานาชาติ เพิ่มขึ้น จากเดิม มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ มีการคืนข้อมูลการวิจัยในที่ประชุมผู้บริหารฯ ระดับเขต/จังหวัด เพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์

18 Thank you...


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google