งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานฝาก... ฝากงาน รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานฝาก... ฝากงาน รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานฝาก... ฝากงาน รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ.

2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ นักเรียน สำนักพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ( ต่อ ) สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน ปลาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักทดสอบทางการศึกษา

4 สอ. ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ พาหนะ สวัสดิการ

5 สกก. กิจกรรมนักเรียน พลานามัย อาหารกลางวัน คุ้มครองสิทธิเด็ก

6 ฉก. ชน. คุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียน

7 สกบ. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมขยายโอกาส นิเทศ ติดตาม โรงเรียนขนาดเล็ก

8 สมป. มัธยมศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล

9 สศศ. เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส กองทุนคนพิการ

10 สภษ. พัฒนาภาษาอังกฤษ ASEAN

11 สทศ. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือวัดผล ระบบเทียบโอนความรู้ ศูนย์ GPA โรงเรียนพระราชทาน

12 สนผ. นโยบาย แผน จัดสรรงบประมาณ ต่างประเทศ ข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาทางเลือก

13 สิ่งที่ต้องการ เด็กดี เด็กเก่ง มีความสุข ครูสอนดี ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ปัจจัยพอเพียง

14 แนวทาง จัดบุคลากรสายสนับสนุนให้พอเพียง จัดปัจจัยอื่นให้พอเพียงต่อการเกิด คุณภาพ สนับสนุนให้บุคลากรทำงานเต็มเวลา / ความสามารถ ลดการประกวด แข่งขัน จัด Event บูรณาการข้อมูล สารสนเทศ นำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการมาก ขึ้น

15 แนวโน้ม สภาการศึกษาจังหวัดจะเกิดขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรจะ เกิดขึ้น ศธ./ สพฐ. จะเล็กลง สพท./ โรงเรียนจะ ใหญ่ขึ้น โรงเรียนต้องอยู่อย่างมีคุณภาพ / เปลี่ยน บทบาท จะใช้ระบบการจ้างบุคลากรมากขึ้น ICT จะเข้ามาทดแทนบุคลากรมากขึ้น ปรับระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt งานฝาก... ฝากงาน รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google