งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010 10 29 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

2 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 52 แผนผล งานที่เหลือ 14 - 24 - การติดตาม ร้อยละ 100 สหกรณ์ กลุ่ม แผนผล งานที่เหลือ 47 - 41 - การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ร้อยละ 100 แผนผล งานที่เหลือ 33- 11- กิจกรรมวางรูปแบบบัญชี ร้อยละ 100 38 - 100 รวม 88 - 10044 - งานสอบบัญชี งาน IT แผนผล งานที่เหลือ 17 - ร้อยละ 100 ติดตั้ง 25 -100 กำกับ 22 - 100ACL 137 แห่ง แยกเป็น 69 สก./ 68 กลุ่ม ปริมาณงานที่รับผิดชอบ (128 แห่ง ) 62 สก. 66 กลุ่ม (9 แห่ง ) 7 สก. 2 กลุ่ม ตรวจสอบบัญชี ไม่ต้องตรวจ CPA 3 สก. - กลุ่ม ตั้งใหม่ - สก. - กลุ่ม เลิก - สก. 1 กลุ่ม ชำระบัญชี 4 สก. 1 กลุ่ม CPA 3 สก. - กลุ่ม ตั้งใหม่ - สก. - กลุ่ม เลิก - สก. 1 กลุ่ม ชำระบัญชี 4 สก. 1 กลุ่ม 93.43% 6. 57 %

3 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผล งานที่เหลือ วางรูป 15 กลุ่ม - ร้อยละ 100 สอนแนะ 15 กลุ่ม -100 ติดตามต่อเนื่อง ( ปี 49-51) 9 กลุ่ม -100 แผน 15 กลุ่ม 9 กลุ่ม ติดตามประเมินผล 15 กลุ่ม -100 15 กลุ่ม โครงการ WWR ผล งานที่เหลือ 3 สก. - ร้อยละ 100 แผน 3 สก. โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินฯ ( นิเทศให้ความรู้ ) ผล งานที่เหลือ 2 สก. - ร้อยละ 100 แผน 2 สก. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินฯ ผล งานที่เหลือ นิเทศให้ความรู้ 5 สก. - ร้อยละ 100 แผน 5 สก. กำกับแนะนำ 5 สก. -100 5 สก.

4 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ - โครงการสริมสร้างภูมิปัญญาฯ แผนผลงานที่เหลือ 12,380 คน - ร้อยละ 100 - รู้และเข้าใจ 5,200 คน -100 - ฝึกปฏิบัติ 5,200 คน - 100 - ติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี 4,838 คน -100 - จัดทำบัญชีได้ 163 คน 163 - 100 - การจัดทำบัญชีต่อเนื่องต้นทุนประกอบอาชีพ 196 คน -100 - การอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 4 ครั้ง -100.00 - โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 50 คน -100.00 - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวฯ 100 คน -100.00

5 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน The End of this year...bye…


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google