งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IM I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IM I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IM I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้

2 ระบบสารสนเทศ (Information System )
บริบท : รวบรวม จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อใช้ในการวางแผน ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน และองค์กร เป้าหมาย : ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร

3 องค์ประกอบของ IM รับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์
3. บุคลากร 4. ข้อมูล แสดงผล

4 การวัดผลงาน กลุ่มตัวชี้วัดที่มี alignment ทั่วทั้งองค์กร:
ด้านที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย (19 ตชว.) ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (4 ตชว.) ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน (3 ตชว.) ด้านที่ 4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน(5 ตชว.) ด้านที่ 5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (13 ตชว.) ด้านที่ 6 ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (6 ตชว.) รวม 54 ตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัดย่อย

5 ด้านที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย (19 ตชว.)

6 ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (4 ตชว.)

7 ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน (3 ตชว.)

8 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเชื่อมข้อมูล
ด้านการให้บริการผู้ป่วย ระบบการเชื่อมโยงผลการให้บริการ Lab กับโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย HosXp ผ่านโปรแกรม LIS ระบบการเชื่อมโยงผล X-Ray, EKG กับโปรแกรมการ ให้บริการผู้ป่วย HosXp ผ่านโปรแกรม PACK ระบบเชื่อมโยงการให้บริการ Lab ระหว่าง รพท.กาฬสินธุ์ กับ รพ.สต. ในเขต Cup เมือง-ดอนจาน

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเชื่อมข้อมูล
ด้านการให้บริการผู้ป่วย ระบบเชื่อมโยงผล Lab ฐานข้อมูลผู้ป่วย ระบบเชื่อมโยง Pack ระบบสืบค้นข้อมูล โปรแกรม HOSXP ระบบเชื่องโยง Lab กับ รพ.สต.

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงาน ด้านการสนับสนุนบริการ
โปรแกรมจัดทำประวัติบุคลากรโรงพยาบาล โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ หน่วยจ่ายกลาง

11 การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงาน ด้านการสนับสนุนบริการ
โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง Risk โปรแกรมจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โปรแกรมระบบการขอข้อมูลสถิติ และรายงานข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Intranet โปรแกรมจัดเก็บผลการปฏิบัติงาน P4p

12 ผู้ป่วย บุคลากร ผู้บริหาร
ระบบ P4p ระบบงานพัสดุ/ครุภัณฑ์ ระบบบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบดัชนีชี้วัด ระบบ Lab Online แผนพัฒนาปีงบ 2557 ระบบบริหารความเสี่ยง RISK ระบบ E-Office ระบบ HosXP Process ผู้ป่วย Data MIS Data บุคลากร ผู้บริหาร Data แสดงภาพรวมสารสนเทศหลักเพื่อการจัดการ รพ.กาฬสินธุ์

13 แผนการพัฒนาด้าน Soft ware ปี 2556
การพัฒนาระบบ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวต้นผู้ป่วยผ่านการ Scan ลายนิ้วมือหรือ ถ่ายรูปผู้ป่วยโดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลสถิติผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ดัชนีชี้วัด ระบบสารเทศงานพัสดุ/ครุภัณฑ์

14 ความพร้อมใช้ IT ในภาวะฉุกเฉิน
ระบบ Backup คอมพิวเตอร์ Server ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย คือ 1. ระบบ Back Up Real time ตลอดเวลา 2. ระบบ Back Up Complete ระบบสำรองไฟโดยติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้า (UPS) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับหน่วยที่ให้บริการผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

15 ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กำหนดระดับ และกลุ่มการใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ Username : Password กำหนดกฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

16 ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องดำเนินการ

17 สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ประเด็นปัญหาสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ผลลัพธ์ ๑.การนำเอาผลลัพธ์จากการประเมินตัวชี้วัดองค์กรมาพัฒนาระบบงาน - หน่วยงานมีการนำเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยมาวิเคราะห์ข้อมูลในระดับหน่วยงานเองแล้วนำมาใช้วางแผนการปฏิบัติงาน -หน่วยงานมีการนำเอาผลลัพธ์จากตัวชี้วัดองค์กรมาใช้ติดตามและพัฒนาระบบงาน แล้วนำมาใช้วางแผนการปฏิบัติงานต่อไป หน่วยงานมีการวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ดำเนินไปตามทิศทาง ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล

18 สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ประเด็นปัญหาสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ผลลัพธ์ ๒.ความสอดคล้องของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับองค์กร กำหนดผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผน ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน และองค์กร หน่วยงานมีความสะดวกในการวางแผนปฏิบัติงาน เอื้อต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

19 สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ประเด็นปัญหาสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ผลลัพธ์ ๓.การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ - มีการประชุมชี้แจงและมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน แล้วหน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานเพื่อให้เข้าใจในตัวชี้วัด สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีความเข้าใจในตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบเพื่อนำสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt IM I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google