งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

2 หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งวิชาการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผ.ศ. ป ตรี ป โท 5 ปี ป.เอก, วุฒิบัตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี -- 9 ปี 5 ปี--- 7 ปี 6 ปี--- 5 ปี ผ.ศ ร.ศ ปี ร.ศ ศ ปี

4 งานที่ใช้ขอตำแหน่งวิชาการ
งานสอน งานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

5 ผลงานใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ผ.ศ.
1. เอกสารประกอบการสอน ร่วมกับ 2. งานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรใด หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คุณภาพดี และ 3. บทความทางวิชาการ/ งานแต่ง /เรียบเรียง/ แปล หนังสือ/ ตำรา คุณภาพดี

6 ผลงานใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ร.ศ.
1. เอกสารคำสอน ร่วมกับ 2. งานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรใด หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คุณภาพดี และ 3. งานแต่ง /เรียบเรียง/ แปลหนังสือ/ ตำรา/

7 ผลงานใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ศ.
เอกสารคำสอน ร่วมกับ ผลงานทางวิชาการ วิธีที่ 1 งานวิจัย และ ตำรา/หนังสือ ดีมาก วิธีที่ 2 งานวิจัย หรือ ตำรา/หนังสือ ดีเด่น

8 งานสอน มีชั่วโมงสอนประจำรายวิชา ต้องเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ที่ ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

9 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
แผนการสอน วัตถุประสงค์ วิธีการสอน กิจกรรม การประเมินผล หนังสืออ้างอิง เนื้อหา

10 เอกสารประกอบการสอน

11 เอกสารคำสอน

12 เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน
เรื่อง โดย

13 (หมายเหตุ 1 หัวข้อการสอน เขียน 1 แผนการสอน)
หัวข้อ ผู้สอน เวลา วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตสามารถ 1. ……………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………. . เนื้อหา 1………………………………………………………………… 2………………………………………………………………... 3………………………………………………………………… การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1. บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนื้อหา นาที 2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อต่างๆ นาที 3. นิสิตซักถาม นาที สื่อการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. power point ทั้งภาพนิ่งและ animation การประเมินผล ตัวอย่างเช่น ข้อสอบ Multiple choice question 5 ตัวเลือก หนังสืออ้างอิง 1. ………………………………………………………………………………………………… 2 ………………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………………… 4 ………………………………………………………………………………………………… (หมายเหตุ 1 หัวข้อการสอน เขียน 1 แผนการสอน)

14 หัวข้อการสอน ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… รูปที่ 1…………… (จาก Langman, 1988) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15 งานทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ตำรา/หนังสือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ

16 งานวิจัย คำนิยาม รูปแบบ

17 การเผยแพร่

18 คุณภาพ

19 บทความทางวิชาการ คำนิยาม รูปแบบ

20 การเผยแพร่

21 หนังสือ คำนิยาม รูปแบบ

22 การเผยแพร่

23 ตำรา คำนิยาม

24 รูปแบบ

25 การเผยแพร่

26 คุณภาพ

27 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
คำนิยาม

28 รูปแบบ

29 การเผยแพร่

30 คุณภาพ

31 การมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

32 การมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

33 การมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

34 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
□ บทความทางวิชาการ □ ตำรา □ หนังสือ ■ งานวิจัย □ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ชื่อเรื่อง ……………………………………………………………………………………. ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ ………………………………. เล่มที่ หน้า ……….. ปีค.ศ. ………… ผู้ร่วมงาน จำนวน ……… คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ หน้าที่ความรับผิดชอบ ………………. ……… ผู้ร่วมวิจัย ทำงานวิจัยในส่วน ………. และรวบรวม data แปลผล อภิปรายผล …….. ………………….. หัวหน้าโครงการ รับผิดชอบงานวิจัย วางแผน อภิปรายผล และเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

35 เอกสารผลงาน แบบ กพอ 03 12 ชุด เอกสารประกอบการสอน/คำสอน 6 ชุด
แบบ กพอ ชุด เอกสารประกอบการสอน/คำสอน ชุด ข้อมูลของผู้ขอรับประเมินผลการสอน ชุด เอกสารรับรองภาระงานสอน ชุด แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 1 ชุด  ผลงานทางวิชาการ วิธีปกติ ชุด วิธีพิเศษ ชุด

36 ผู้ขอมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ปกติ วิธีพิเศษ ผู้ขอมีคุณสมบัติต่างไป เช่น
วิธีปกติ/วิธีพิเศษ วิธีปกติ ผู้ขอมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ปกติ วิธีพิเศษ ผู้ขอมีคุณสมบัติต่างไป เช่น ระยะเวลาไม่ครบ เสนอขอข้ามขั้น หรือเปลี่ยนสาขา

37 ขั้นตอนพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
เอกสารผลงาน หน่วยงาน (ตรวจเอกสารให้ครบถ้วน) กรรมการกลั่นกรองของหน่วยงาน กรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ อนุกรรมการประเมินผลการสอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

38

39 ศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัย สกอ โปรดเกล้า มหาวิทยาลัย

40 การประเมินผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3-5 วิธีปกติ, 5 คน วิธีพิเศษ คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กพอ กำหนด

41 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
คณบดี อนุกรรมการ 2 คน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายนั้นที่มีตำแหน่งเทียบเท่าหรือสูงกว่า

42 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

43 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

44 การลงโทษ ดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จและความ ร้ายแรง
ห้ามผู้กระทำผิดเสนอขอตำแหน่งมี กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

45

46

47

48

49 ขอให้โชคดี


ดาวน์โหลด ppt การขอตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google