งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ชื่อผลงาน : จากไอ้จ้อยสู่ความเป็นโรเบิร์ตด้วยระบบคิด ผู้นำเสนอ : นางธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา

2 ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่นำเสนอ(1)
สภาวะทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน เด็กไทยยังมีการพัฒนาระบบคิดน้อยมาก จาก(Online : วันที่ 11 สิงหาคม 2554)นักวิชาการชี้เด็กไทยวิกฤติทางความคิด เหตุจากระบบการศึกษา! มศว. ชี้เด็กไทยขาดการใช้ความคิด วิจารณญาณ เหตุระบบการศึกษาไม่เอื้อให้เด็กคิด วิเคราะห์ ตั้งข้อสงสัย น่าเสียดายเด็กไทยสูญเสียการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ ไม่ชอบคิด ไม่ฝึกคิด

3 ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่นำเสนอ( 2 )
จากการศึกษาที่ผ่าน ๆมา ปัญหาของนักเรียนจะมีการเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ(ธุรกิจ)ที่ซ้ำ ซาก จำเจ นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ทำให้นักเรียนไม่สนใจ และจากการสังเกตนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเล่นเกม และให้ความสนใจกับกิจกรรมในระบบเครือข่าย

4 ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่นำเสนอ( 3 )
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์บริบทของนักเรียนดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้นำ จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน เชื่อมโยงกับ Best Practice (การสอนด้วยระบบคิด)ของข้าพเจ้า ที่ทำการสอนโดยใช้ระบบคิดกับนักเรียนในหลายวิชาจนเกิดผลสำเร็จ เช่นการสอนนักเรียนให้ใช้ระบบคิดดำเนินการวางแผน /เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ในการสอนรายวิชาโครงงาน จนทำให้เกิดผลสำเร็จ

5 ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่นำเสนอ( 2 )
ข้าพเจ้าได้นำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และวิชาธุรกิจ พิจารณาประกอบกับสังคมในสมัยปัจจุบันมีความนิยมการทำกิจกรรมต่าง ๆในระบบเครือข่าย ทำให้ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน โดยการนำกิจกรรมที่จะทำการเรียนให้สามารถไป ปรากฏบนเครือข่ายแทนการเล่นเกมของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเล่นเกมในเวลาเรียน และยังสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาชุมชนของตนเองจากผลิตภัณฑ์ที่มีค่ามีราคาน้อย(ไอ้จ้อย) แปลเปลี่ยนให้มีความเป็นมาตรฐานสากล (โรเบิร์ต) ด้วยนำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นจำหน่าย ( E-commerce )บนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น

6 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน
1. เพื่อฝึกนักเรียน เรียนด้วยกระบวนคิด 2. เพื่อฝึกนักเรียนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย การสร้างเว็บไซต์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (E – commerce )

7 กระบวนการผลิตผลงาน 1. การสำรวจความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และสรุปเพื่อนำไปใช้ร่วมกับการออกแบบหน่วยการเรียน 2.จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยการสำรวจความคิดเห็น นำผลสรุปความแตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบหน่วยการเรียนการสอน โดยเน้นมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้

8 3.การสอน โดยเน้นกระบวนการคิด ของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์คือ
การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดเชิงสังเคราะห์ (synthesis thinking) การคิดเชิงเปรียบเทียบ(comparative thinking )

9 คิดเชิงมโนทัศน์(conceptual thinking)
คิดเชิงสร้างสรรค์(creative thinking) คิดเชิงประยุกต์( applicative thinking) คิดเชิงกลยุทธ์(strategic thinking) คิดเชิงบูรณาการ (integrative thinking ) คิดเชิงอนาคต(futuristic thinking)

10 ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ
1.นักเรียนมีความสนใจ /ตั้งใจ ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2. นักเรียนร้อยละ 100 ผลิตผลงาน การสร้างเว็บไซต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนสนใจได้ 3. นักเรียนเกิดระบบคิด และมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองสู่ความเป็นสากล 4. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน แบบสรุปผล การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net ) ช่วงชั้นที่ 4 ( ภาคผนวกหน้า 1 ) 5.ตัวอย่างผลงานนักเรียน “ผลงานนักเรียน”

11 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลงานประสบความสำเร็จ
1. วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ทำให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ ความสนใจ/ความต้องการ/ความถนัดของนักเรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบหน่วยการเรียน เพื่อกระตุ้นความใฝ่เรียนของนักเรียน 2. การฝึกระบบคิดนักเรียนอย่างมีขั้น มีตอน 3.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง ห้องเพื่อทำการสืบค้นในระบบเครือข่าย จำนวน 2 ห้อง 4. ครูมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านธุรกิจ ในคนเดียวกัน ที่สามารถแนะนำ ชี้แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ E – commerce 5. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบางส่วน

12 การเผยแพร่ผลงาน /การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ
การเผยแพร่ผลงาน /การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ (http://www.utd.ac.th/)

13 การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ

14

15 ขอขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google