งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สี ชมพู. 1. ปัญหา - อุปสรรค์ในการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 1. ขาดบุคลากรด้าน IT ในกลุ่มที่ รับผิดชอบ 2. ประสิทธิของอุปกรณ์ในการสื่อสารต่ำ 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สี ชมพู. 1. ปัญหา - อุปสรรค์ในการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 1. ขาดบุคลากรด้าน IT ในกลุ่มที่ รับผิดชอบ 2. ประสิทธิของอุปกรณ์ในการสื่อสารต่ำ 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สี ชมพู

2 1. ปัญหา - อุปสรรค์ในการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 1. ขาดบุคลากรด้าน IT ในกลุ่มที่ รับผิดชอบ 2. ประสิทธิของอุปกรณ์ในการสื่อสารต่ำ 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 4. ระบบในการรับส่งเมลล์ในบางครั้งส่ง แล้วไม่ถึงผู้รับ

3 2. ปัญหา - อุปสรรค์ในการดำเนินงาน ด้าน ประชาสัมพันธ์ 1. ไม่มีการกำหนดแผนในการ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งศูนย์ สารสนเทศ 2. ศวข. ไม่มีงบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ 3. ขาดอุปการณ์ในการถ่ายภาพ 4. บุคลากรขาดทักษะบางด้านในการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

4 3. ปัญหา - อุปสรรค์ในการดำเนินงาน ด้าน ศูนย์ปฎิบัติการสถานการณ์ข้าว 1. บุคลากรขาดความเข้าใจในการส่งข้อมูล รายงาน 2. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการ ปฎิบัติงานทำให้ผู้รับมอบงานต่อไม่เข้าใจ ในแบบฟอร์มในการรายงาน 3. ขาดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 4. บุคลากรขาดทักษะบางด้านในการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

5 แนวทางในการพัฒนาเครื่อข่าย สารสนเทศด้าน IT 1. เพิ่มบุคลากรในด้าน IT 2. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะในการปฎิบัติงานด้าน IT 3. กรมควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ ปฎิบัติงานและมีประสิทธิภาพ 4. ศสท ต้องปรับปรุงระบบในการรับส่ง ข้อมูลทางอีเมลล์

6 แนวทางในการพัฒนาเครื่อข่าย สารสนเทศด้าน PR 1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ส่งศูนย์ สารสนเทศ 2. กรมควรจัดสรรงบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์และจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพ ให้เพียงพอ 3. ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรให้มีทักษะในการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์

7 แนวทางในการพัฒนาเครื่อข่าย สารสนเทศด้าน ศูนย์ปฎิบัติการ สถานการณ์ข้าว 1. กรมควรจัดทำหนังสือขอความร่วมมือ สมาคมโรงสีอนุเคราะห์ข้อมูลด้านราคา 2. อบรม / ประชุม / สัมมนา เพื่อชีแจ้งทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานให้ชัดเจน 3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลลากรต้องมี การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจ และสามารถปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้ 4. ควรมีการมอบงานให้มีผู้รับผิดชอบ มากกว่า 1 คน

8 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความ เข้มแข็งในการทำงาน ๑. จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในการทำงาน ๒. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น ให้ รางวัล และศึกษาดูงานต่างประเทศ

9 เดินทางโดย สวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt สี ชมพู. 1. ปัญหา - อุปสรรค์ในการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 1. ขาดบุคลากรด้าน IT ในกลุ่มที่ รับผิดชอบ 2. ประสิทธิของอุปกรณ์ในการสื่อสารต่ำ 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google