งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ( ปี 2551) เงินงบประมาณ 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ( รายหัว ) จำนวน.......................309,274...... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ( ปี 2551) เงินงบประมาณ 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ( รายหัว ) จำนวน.......................309,274...... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ( ปี 2551) เงินงบประมาณ 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ( รายหัว ) จำนวน.......................309,274...... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ จำนวน...................235,000..... บาท ( คิดเป็นร้อยละ …75.98… ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) เงินนอกงบประมาณ 1) ได้การสนับสนุน / บริจาค จำนวน.........................................-........... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและให้ทุนการศึกษา จำนวน......-........... บาท ( คิดเป็นร้อยละ.........-......... ของเงินบริจาคที่ได้รับ ) ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 1) มีคอมพิวเตอร์รวม.........10....... เครื่อง ( ให้นับรวมทุกเครื่องที่รับ จากทางราชการและ ที่มีผู้บริจาค ) ปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้ จำนวน.....7........ เครื่อง 2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่.... เครื่องฉายภาพ เครื่องรับโทรทัศน์....... เครื่องขยายเสียง. จานรับสัญญานดาวเทียม............ ฯลฯ )

2 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ( ปี 2552) เงินงบประมาณ 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ( รายหัว ) จำนวน.......................309,274...... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ จำนวน...................235,000..... บาท ( คิดเป็นร้อยละ …75.98… ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) เงินนอกงบประมาณ 1) ได้การสนับสนุน / บริจาค จำนวน.........................................-........... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและให้ทุนการศึกษา จำนวน......-........... บาท ( คิดเป็นร้อยละ.........-......... ของเงินบริจาคที่ได้รับ ) ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 1) มีคอมพิวเตอร์รวม.........10....... เครื่อง ( ให้นับรวมทุกเครื่องที่รับ จากทางราชการและ ที่มีผู้บริจาค ) ปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้ จำนวน.....7........ เครื่อง 2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่.... เครื่องฉายภาพ เครื่องรับโทรทัศน์....... เครื่องขยายเสียง. จานรับสัญญานดาวเทียม............ ฯลฯ )

3 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ( ปี 2553) เงินงบประมาณ 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ( รายหัว ) จำนวน.......................309,274...... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ จำนวน...................235,000..... บาท ( คิดเป็นร้อยละ …75.98… ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) เงินนอกงบประมาณ 1) ได้การสนับสนุน / บริจาค จำนวน.........................................-........... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและให้ทุนการศึกษา จำนวน......-........... บาท ( คิดเป็นร้อยละ.........-......... ของเงินบริจาคที่ได้รับ ) ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 1) มีคอมพิวเตอร์รวม.........10....... เครื่อง ( ให้นับรวมทุกเครื่องที่รับ จากทางราชการและ ที่มีผู้บริจาค ) ปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้ จำนวน.....7........ เครื่อง 2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่.... เครื่องฉายภาพ เครื่องรับโทรทัศน์....... เครื่องขยายเสียง. จานรับสัญญานดาวเทียม............ ฯลฯ )


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ( ปี 2551) เงินงบประมาณ 1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ( รายหัว ) จำนวน.......................309,274...... บาท 2) ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google