งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 5
แผนยุทธฯของห้องปฏิบัติการชันสูตรและรังสีวินิจฉัย ด้านบริหาร : ลดค่าใช้จ่ายด้าน lab และ รังสีฯ 20% คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 5

2 สถานะการณ์ การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด วัสดุวิทย์ฯ และ x-rays ราคาต้นทุนต่อหน่วย ลดลง โดยเฉพาะ รพช. วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคาอ้างอิงที่ประกาศได้แก่ สไลด์ /Hematocrite tube / ขวดHemoculture ภาพรวมระดับเขตการลดค่าใช้จ่ายด้าน lab ลดลงไม่ถึง 20% ตามเป้าหมาย เพราะปริมาณการใช้ lab มากขึ้น

3 ปัญหาที่สำคัญ ยังไม่มีเครื่องมือ หรือระบบในการสามารถรวบรวมฐานข้อมูลปริมาณการใช้ lab และราคาต้นทุนของทุกหน่วยบริการมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาตรการที่ใช้สามารถลดราคาต่อหน่วยลงได้ แต่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายภาพรวมได้ เพราะ ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ lab

4 เป้าประสงค์ / ผลลัพธ์ที่ต้องการ
จัดซื้อได้ถูกลง : ราคาต้นทุนจัดซื้อถูกลง 10 – 20% ผลลัพท์ที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์และ x-rays ลดลง 20% : ? (กลุ่มบริหาร) ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการใช้ lab สูงขึ้น ไม่มีเจ้าภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ที่ชัดเจน ไม่เห็นแนวโน้มข้อมูลผลลัพธ์

5 มาตรการสำคัญ 1.จัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิง 2. จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด
2.1 เพิ่มรายการจัดซื้อร่วมจังหวัด 2.1 เลือกรายการจัดซื้อร่วมเขต (หากระเบียบรองรับ) Lab ชันสูตร รังสีวินิจฉัย 1.1 ทบทวนราคาอ้างอิงปี 57 จำนวน 88 รายการ 1. จัดทำราคาอ้างอิง ระบบ PACS 1.2 จัดทำราคาอ้างอิงเพิ่ม 3 กลุ่ม Electrolyze /Blood gas /lab นอก

6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง
ค่าใช้จ่ายด้านห้องปฏิบัติการชันสูตร และ รังสีวินิจฉัย ลดลง 20% จากฐานข้อมูลปี 56 ตัวชี้วัดรอง ค่าเฉลี่ยของราคาต้นทุนต่อหน่วยทุกรายการที่ประกาศราคาอ้างอิง : ลดลงร้อยละ 20% จากฐานข้อมูลปี 57

7 กิจกรรมหลักระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติการ มาตรการ กิจกรรมหลักระดับเขต กิจกรรมหลักระดับจังหวัด 1.จัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิง -แต่งตั้งผู้แทนระดับจังหวัด -ผู้แทนเขตวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล รายการที่จะประกาศเพิ่มเติม 3 กลุ่ม Electrolyze (จ.กาญจนบุรี) Blood gas (จ.ราชบุรี) lab นอก (จ.สุพรรณบุรี) ระบบ PACS (จ.สุพรรณบุรี + จ.ราชบุรี) จำนวนอย่างน้อย 20 รายการ - ทบทวนราคาอ้างอิงเดิม 88 รายการ ประกาศราคาอ้างอิงปี 57 จำนวน รายการ ผู้แทนระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลปี 57 และส่งผู้แทนเขต นำฐานข้อมูลราคาอ้างอิงไปดำเนินการ ผู้แทนจังหวัดรวบรวมข้อมูลปลายปี 1 ครั้ง (เดือนสิงหาคม 58) จัดส่งระดับเขตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 2. จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด สื่อสารราคาอ้างอิงและรายการที่กำหนดให้จัดซื้อร่วมระดับจังหวัดให้สสจ.และหน่วยบริการ สสจ. ร่วมกับหน่วยบริการดำเนินการจัดซื้อร่วมจังหวัดตามรายการที่กำหนด และรายงานระดับเขตภายในส.ค.58 3. จัดซื้อร่วมระดับเขต (หากมีระเบียบรองรับ) - ผู้แทนระดับเขตเลือกรายการ และปริมาณที่จะดำเนินการจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง จำนวน 3 รายการ เพื่อทดลองนำร่องการจัดซื้อร่วมระดับเขต


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google