งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TTE Multi Provide System ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TTE Multi Provide System ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TTE Multi Provide System ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์

2 TTEMultiProvideSystem TTE Multi Provide System เป็นระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่าน Web Browser สามารถเข้าใช้งานได้โดยผ่านลิงค์ http://IPServer/sysadmin/Login.aspx

3 TTE Multi Provide System http://192.168.1.191/sysadmin/login.aspxhttp://192.168.1.191 Admin Interface User Interface ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์

4 การเข้าใช้งานระบบ TTE Multi Provide http://192.168.1.191/sysadmin/login.aspx

5 การเข้าใช้งานระบบ TTE Multi Provide http://192.168.1.191/

6 การเข้าใช้งานระบบ TTE Multi Provide 1. PIM การจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน 2. Auz การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ผู้ใช้งาน 3. User การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน 4. Course การจัดการสื่อการสอน 5. Plan การจัดการแผนการสอน 6. Itempool การจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ 7. News การจัดการข้อมูลข่าวประกาศ 8. Download การจัดการข้อมูลการดาวน์โหลด 9. Evaluate การจัดการรูปแบบการประเมินสื่อการสอน 10. System Maintenance การจัดการฐานข้อมูล รายงานผลเชิงสถิติ

7 TTE Multi Provide System PIM : เป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน แบ่ง ออกเป็น 3 เมนูย่อย ดังนี้ System Info : แสดงข้อมูลเชิงสถิติ ของระบบ Edit Info : การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ใช้งาน Change password : การแก้ไขรหัสผ่านของผู้ใช้งาน PIM (Personal Information Manage)

8 TTE Multi Provide System การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานได้ทั้งในส่วน ของครูและนักเรียน User การเพิ่มประเภทของกลุ่ม ผู้ใช้งาน การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน ประเภทอาจารย์ การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานประเภท นักเรียน

9 TTE Multi Provide System Auz ( Authorization ) การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน มีวิธีการสร้าง คือ การจัดการสิทธิ์การใช้งาน มีวิธีการสร้าง คือ การเลือก ผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้งาน

10 TTE Multi Provide System Course การจัดการสื่อการเรียนการสอนในระบบ การจัดการายวิชา มีขั้นตอนดังนี้ การจัดการบทเรียน มีขั้นตอนดังนี้ การจัดการสื่อการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังนี้

11 TTE Multi Provide System Plan การจัดการแผนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเมนูที่ครูใช้กำหนดแผนการสอนได้ล่วงหน้า การสร้างชื่อประเภทของ แผนการสอน การสร้างแผนการสอน การนำหลักสูตรการเรียนการสอน / ชุดข้อสอบ มาใส่ในแผนการสอน

12 TTE Multi Provide System Itempool การสร้างข้อสอบในระบบ การเพิ่ม ข้อสอบ การเพิ่มชุดข้อสอบ

13 TTE Multi Provide System News การสร้าง และจัดการข่าวประกาศต่างๆ การสร้างประเภทของข่าว การสร้างข่าวประกาศ

14 TTE Multi Provide System Download การจัดการข้อมูลสำหรับการดาวน์โหลด ครูสามารถนำ สื่อการสอน มาอัพโหลดผ่านเมนู Download ได้ การสร้างประเภทข้อมูลของการดาวน์โหลด การสร้างไฟล์เพื่อดาวน์โหลด Save

15 TTE Multi Provide System Evaluate การจัดการข้อมูลการประเมินสื่อการ เรียนการสอน การสร้างมาตรฐานการประเมิน การให้คะแนนแต่ละหัวข้อการประเมิน การรับชมข้อมูลสื่อการสอนที่ถูกประเมิน

16 TTE Multi Provide System System Maintenance การจัดการข้อมูลภายในระบบ สามารถจัดการข้อความโพสต์กระทู้ แสดงสถิติการเยี่ยมชม แสดงข้อมูลการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในส่วนของนักเรียนและ คุณครู ฯลฯ แบ่งออกเป็น 15 เมนูย่อย ดังนี้ System Logo : การจัดการ การอัพโหลด Logo Virtual Directory Add : การสร้างที่จัดเก็บข้อมูลภายในระบบ Virtual Directory Manage : การจัดการข้อมูลภายในระบบ Module Manage : การจัดการโมดูล Posted Message Manage : การจัดการโพส กระทู้ในส่วนของ User Interface Teacher Login Statistics : แสดงสถิติการเข้าใช้งานของคุณครูตาม ช่วงเวลา Visit Statistics : แสดงสถิติจำนวนผู้ใช้งานตาม ช่วงเวลา Student Login Statistics : แสดงสถิติการเข้าใช้งานของนักเรียนตาม ช่วงเวลา Teacher Class Login Statistics : แสดงสถิติการเข้าสอนของคุณครู ตามช่วงเวลา Student Class Login Statistics : แสดงสถิติการเข้าเรียนของนักเรียนตาม ช่วงเวลา Teacher Study Statistics : แสดงสถิติการอบรมของครูผู้สอนตาม ช่วงเวลา Student Study Statistics : แสดงสถิติการเข้าเรียนตามแผนของนักเรียนตาม ช่วงเวลา Online Consultation Manage : จัดการข้อมูลการตอบปัญหา หรือให้คำปรึกษา นักเรียน User Login Record : บันทึกการเข้าใช้งานระบบ Link Manage : การจัดการ Link ภายในระบบ

17


ดาวน์โหลด ppt TTE Multi Provide System ระบบศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google