งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

2 ในอดีต::PREPEP

3 ในอดีต :: PREPEP เป็นโปรแกรมที่ต้องติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้ : windows application โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ : Microsoft Access / Microsoft Sql Server ระบบการส่งข้อมูลมายัง วช. : นำออกข้อมูลแล้วส่งเป็นไฟล์ข้อมูล ป้อนข้อมูลโดยหน่วยงาน

4 ตัวอย่างอักขระต้องห้ามใน PREPEP : # , “, ‘
ปัญหาที่พบ ข้อมูลที่นำเข้าและออกไม่สัมพันธ์กัน หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และมีนักวิจัยจำนวนมาก จะมีปัญหาในการกรอกข้อมูลนักวิจัย การพิมพ์อักขระต้องห้ามลงไปในข้อมูล อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการนำเข้า และส่งออก ความกว้างของ text field ตัวอย่างอักขระต้องห้ามใน PREPEP : # , “, ‘

5 ปัจจุบันและอนาคต : NRPM
การป้อนข้อมูลเข้าแบบ online ผ่านเครือข่าย Internet สามารถป้อนข้อมูลเข้าพร้อมกันได้หลายคน สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่าน Internet สามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย Internet สามารถติดตามการประเมินข้อเสนอการวิจัยได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่าย Internet ในขั้นต่อไป อาจมีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถติดตามการดำเนินงานของโครงการได้ รวมไปจนถึงการประเมินผลความสำเร็จของโครงการวิจัย สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet จะมีโปรแกรม offline ให้

6 ข้อมูลทั่วไปของระบบ NRPM
เครื่อง Server Web server : IIS 6 Database server : Microsoft SQL Server 2005 Web Application : ASP.NET 2.0 Internet Connection Speed : 155 Mbps การเชื่อมต่อผ่าน uninet จะทำให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมาก พร้อมๆ กันได้

7 ความต้องการขั้นต้นของเครื่อง PC สำหรับผู้ใช้
สำหรับระบบ ONLINE นักวิจัย / เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถและลักษณะต่อไปนี้ หน่วยประมวลผลกลาง Intel Pentium III ขึ้นไป /AMD Duron ขึ้นไป หน่วยความจำ 128 MB -7howx ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP/2000/ME/98 โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป การเชื่อมต่อ Internet ความเร็ว 56 kbps ขึ้นไป สำหรับระบบ Offline ต้องมี Microsoft Access 2000

8 รูปแบบการส่งข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบ NRPM
นักวิจัย เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน วช. ประเมินข้อเสนอ โครงการ กรอกข้อเสนอโครง การแบบ online ตรวจสอบข้อเสนอ/ กรอกฟอร์มแทนนักวิจัย ประเมินข้อเสนอ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครั้งสุดทาย ONLINE บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแบบ Offline รวบรวมข้อมูล แล้วส่งให้ วช. OFFLINE

9 การส่งข้อเสนอโครงการแบบ Online ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน / นักวิจัย
เจ้าหน้าที่ / นักวิจัย Login เข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ บันทึกและส่งข้อเสนอโครงการ Logout

10 ระดับการเข้าถึงของข้อมูล
ระดับของข้อมูล วช ข้อมูล มหาวิทยาลัย A เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บริหาร ข้อมูล กรม B เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บริหาร นักวิจัย (share) ผู้ใช้ทั่วไป เข้าถึงข้อมูลทั่วไป

11 NRPM website - login

12 NRPM website - Register

13 NRPM website – Department menu

14 NRPM website – Researcher menu

15 NRPM website - Input

16 NRPM website - Evaluation

17 NRPM website - Report

18 คำถามที่พบบ่อย การใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมนี้หรือไม่
ไม่ต้อง เนื่องจากเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้ระบบ offline มีโปรแกรม Microsoft Access 2000 คำถาม ระบบนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกคนหรือไม่ และเข้ามาใช้โดยวิธีใด ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าระบบได้ โดผู้ใช้จะต้องมีชื่อ login และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้ การกรอกข้อมูลจะต้องมีรหัสผ่าน ทางหน่วยงานจะได้รหัสผ่านจากไหน ทาง วช.จะส่ง ชื่อ login และ password ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ให้กับหน่วยงาน โดยทางหน่วยงานสามารถเพิ่ม user ได้ การกรอกข้อมูลของโปรแกรมควรเป็นหัวหน้าข้อเสนอการวิจัยหรือหน่วยงาน เป็นผู้กรอกข้อมูล ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานและนักวิจัย

19 คำถามที่พบบ่อย สามารถป้อนข้อมูลเข้าพร้อมๆ กันได้หรือไม่
ข้อมูลที่กรอกและบันทึกไว้จะไปอยู่ที่ไหน จะเก็บอยู่ที่ Server กลาง ข้อจำกัดของการใช้งาน Online เป็นอย่างไร หลังจาก login แล้วจะมีช่วงเวลาสำหรับการ logout โดยอัตโนมัติถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet จะมีผลต่อการใช้งานมาก กำหนดเวลาในการใช้ระบบ ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในการเปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการจะมีการแจ้งวันสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทราบอีกครั้ง

20 ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือ , โปรแกรม offline, และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NRPM ได้ที่


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google