งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ
ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541

2 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ พนักงาน คนงาน ของ อ.อ.ป. ซึ่งได้รับเงิน เดือนหรือค่าจ้างในอัตราประจำ และหมายความรวม ถึงลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตรา ประจำด้วย

3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ฝึกอบรมในโครงการ
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ต้องได้รับอนุมัติ จากผู้อำนวยการ (มีการมอบอำนาจ ตามคำสั่งที่ 16/2552)

4 บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามข้อบังคับนี้ ได้แก่
1. ประธานในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม 2. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 3. วิทยากร 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5. ผู้สังเกตการณ์

5 ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ งานกรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้ในระหว่างฝึกอบรมให้หัก เบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คำนวณได้ ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน บุคคลอื่นหรือลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างใน อัตราประจำ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราที่ผู้อำนวยการกำหนด แต่ไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีนี้ผู้อำนวยการกำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ในอัตราต่ำสุดวันละ บาท ผู้จัดไม่ได้เลี้ยงอาหาร หากมีการเลี้ยงอาหารให้หักในอัตรามื้อละ1ใน 3 ของอัตราเหมาจ่ายต่อวัน

6 ค่าเช่าที่พัก กรณีที่ อ. อ. ป
ค่าเช่าที่พัก กรณีที่ อ.อ.ป. กำหนดให้พักแรมร่วมกัน และออกค่าเช่าที่พักให้ ห้ามมิให้เบิกค่าเช่าที่พักอีก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ และแก้ไขเพิ่มเติมปี 2553)


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google