งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายนพคุณ สืบเลย โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2 การประเมินเฉพาะด้าน ตัวชี้วัดเฉพาะ องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผลการทดสอบระดับประเทศ (O-NET) ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) โรงเรียน จังหวัด สังกัด(สพฐ.) ประเทศ 2554 49.46 46.95 49.21 48.72 2555 46.41 43.67 46.20 45.76 การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3 การประเมินเฉพาะด้าน ตัวชี้วัดเฉพาะ องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผลการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4 การประเมินเฉพาะด้าน ตัวชี้วัดเฉพาะ องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผลการเรียนรายวิชา โปรแกรมและการประยุกต์ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5 การประเมินเฉพาะด้าน ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง ได้รับโล่รางวัลความประพฤติดี จากโรงเรียนชุมแพศึกษา 2. นางสาวนลินี พรมมาปุย ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่นเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556 จากการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6 การประเมินเฉพาะด้าน ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

7 การประเมินเฉพาะด้าน มีภาระงานให้นักเรียนได้ฝึก
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน มีภาระงานให้นักเรียนได้ฝึก ปฏิบัติ ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ อยู่เสมอ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8 การประเมินเฉพาะด้าน นำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 3 การเผยแพร่ผลงานนักเรียน นำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9 การประเมินเฉพาะด้าน นำเสนอในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 3 การเผยแพร่ผลงานนักเรียน นำเสนอในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 การประเมินเฉพาะด้าน เหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4 การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู เหรียญทองแดง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11 การประเมินเฉพาะด้าน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4 การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

12 การประเมินเฉพาะด้าน ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4 การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือแบบพื้นฐาน รายการ Transporter Robot การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

13 การประเมินเฉพาะด้าน - ปฏิบัติตนตามศีล 5
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ - ปฏิบัติตนตามศีล 5 การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 การประเมินเฉพาะด้าน - น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ - น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

15 การประเมินเฉพาะด้าน เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
ตัวชี้ร่วม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

16 การประเมินเฉพาะด้าน - จัดทำบทเรียนออนไลน์
ตัวชี้ร่วม การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 1 การนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ - จัดทำบทเรียนออนไลน์ การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

17 การประเมินเฉพาะด้าน - จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้ร่วม การดำเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 2 การแก้ปัญหา/การพัฒนาผู้เรียน - จัดทำวิจัยในชั้นเรียน - จัดทำนวัตกรรมทางการเรียนการสอน - พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยนักเรียน การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google