งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I โดย รองศาสตราจารย์แสง สุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวน ลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I โดย รองศาสตราจารย์แสง สุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวน ลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 I โดย รองศาสตราจารย์แสง สุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวน ลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย )

2 ควา ม เป็น มา

3 โดย รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย ) 1 การควบคุมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ [ ตัดสินใจที่ชัดเจนและทันสมัย ( มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีจุดยืนที่แน่นอน ) รู้ - เข้าใจอย่าง แม่นยำในวัตถุประสงค์ขององค์การ ] 2 การประมวลรวบยอดและประสานงาน [ สามารถคิดรวบยอดและใช้ภาษาได้ดีเพื่อสามารถ ติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงานได้อย่างมีคุณภาพ [ รู้จักประมาณในคำพูด ไม่พูดมากผิด กาลเทศะ ไม่พูดพล่าม ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่ทำตัวเป็นเด็กทารก อมมือ (immaturity) ] 3 ควบคุมการใช้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ( มีไหวพริบ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ) 4 สนับสนุนให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาทั้งในด้านส่วนตัวและลูกน้องของตนในการ เรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง 5 จูงใจลูกน้องให้ทำงาน ( กระตือรือร้น มีขวัญ และกำลังใจ ) และควบคุมความขัดแย้ง [ อาจเพราะอิจฉาริษยา มักได้เห็นแก่ตัว ด้อยคุณภาพ ด้วยวิธีที่ดีและเที่ยงธรรม ) 6 แก้ปัญหาด้วยกลวิธีต่าง ๆ ( เน้นแก้ปัญหาการทำงาน )

4 โดย รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย ) เก่งคน : เก่งคน : เข้าใจ ผู้อื่นและจูงใจ ผู้อื่นได้ ทำงาน ร่วมกับคนอื่นได้ เก่งงาน : เก่งงาน : ใช้ เครื่องมือใน แวดวงอาชีพ ของตนได้อย่าง ชำนาญ เก่งคิด เก่งคิด : คิดได้ อย่างลึกซึ้ง กว้างไกล เก่งกลยุทธเชิงการเมือง : เก่งกลยุทธเชิงการเมือง : สนับสนุนคนดี - เก่ง ให้ สามารถก้าวหน้าในแวด วงอาชีพของตน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ของ องค์การของตนหรือของ องค์การที่ตนได้สังกัดอยู่

5 โดย รองศาสตราจารย์แสงสุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย ) 12 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt I โดย รองศาสตราจารย์แสง สุรีย์ สำอางกูล และคณะ ( สงวน ลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google