งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552
ประชุมคณะทำงาน การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปี 2552 3.2 การบูรณาการคลังความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร) 3.3 การประเมินผลตามตัวชี้วัด TRIS เรื่อง การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2551 3.4 การประเมินผลตามตัวชี้วัด TRIS เรื่อง การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2552 3.5 การรายงานความก้าวหน้าเรื่อง การบริหารองค์ความรู้ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2551 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 กำหนดเป้าหมาย กรอบ/แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2552 4.2 การบริหารจัดการ KM ปีงบประมาณ 2552 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5.1 รายชื่อคณะทำงานเรื่อง การบริหารองค์ความรู้ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2552 5.2 การจัด KM สัญจร

3 ** * ประเด็นยุทธศาสตร์ (6 ยุทธศาสตร์) ผลสัมฤทธิ์พื้นฐาน
วาระ 4.1 (1) (6 ยุทธศาสตร์) ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ คำขวัญ ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจและอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์หลัก ผลสัมฤทธิ์พื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ

4 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2552 การตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล
วาระ 4.1 (2) 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2552 การตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร การให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน

5 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
วาระ 4.1 (2) 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนะนำให้เลือก การตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร การให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน

6 เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์
ประเด็นพิจารณา วาระ 4.1 (2) เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ เลือกโครงการจากยุทธศาสตร์ ตามข้อ 1 ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ ทำงานตามโครงการให้บรรลุผล ตามข้อ 2

7 การจัดการความรู้ ปี 2551 ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ องค์ความรู้
1. การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท กิจกรรมพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตผลการเกษตร

8 ผลการคัดเลือก 3 ยุทธศาสตร์ และ 3 K ปี 2552
โครงการ องค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ (แกนนำ)

9 งานที่ทำในแผน KM ปี 2551 งาน ผลการปฏิบัติ ปี 2552 หมายเหตุ
ไม่ได้ทำ 1. การเตรียมการและปรับพฤติกรรม / 2. ระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ 3. แสวงหาความรู้ตามองค์ความรู้ (ผู้รู้) 4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ 6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP/Web) 7. การเรียนรู้ (เจ้าหน้าที่/เกษตรกร) 8. การวัดผลและติดตามประเมินผล 9. การยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคลากร

10 สรุปงานที่ทำ/ไม่ได้ทำในแผน KM ปี 2551
ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ ปี 2552 ทำ ไม่ได้ทำ 1. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานฯ / หลักฐาน/ทุกระดับ 2. จัดทำแผน KM และ CKO ลงนาม หลักฐาน 3. ประชุมคณะทำงานฯ 2 ครั้ง/ปี 4. จัดเวทีครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจฯ ดี/ผู้ปฏิบัติเข้าใจ/หลักฐาน 5. จัดเวทีครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยน/ติดตาม ขาดงบประมาณ 6. จัดเวทีครั้งที่ 3 สรุปบทเรียน ขาดงบประมาณ/ขาด KS 7. พัฒนาทักษะการจดบันทึก 2 รุ่น ดี/กระตุ้นการบันทึก/ปฏิบัติ 8. พัฒนาทักษะคุณอำนวย ดี/ทบทวนบทบาท/ปฏิบัติ 9. การพัฒนาคลังความรู้ หลักฐาน/เกิดKและKA มาก

11 งานที่ทำในแผน KM ปี 2551 งาน 10. รวบรวมและจัดเก็บ K /
ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ ปี 2552 ทำ ไม่ได้ทำ 10. รวบรวมและจัดเก็บ K / หลักฐาน 11. จัดเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (DM/DW/หน่วยงานย่อย) 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

12 การพิจารณาจัดทีมงาน (ย่อย) KM ปี 2552
วาระ 4.2 งานที่ทำ แกนนำ หมายเหตุ 1. บริหารจัดการคลังความรู้ (KA) และ Website KM ศสท. (เลขาฯ) สพท./ กวพ. (ผู้ช่วยเลขาฯ) 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 3. ติดตาม ควบคุม กำกับ งานตามเป้าหมาย (KV) 4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 5. อื่น ๆ

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google