งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
กระบวนวิชา พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป วันและเวลาเรียนตอนที่ 2 จันทร์, พฤหัสบดี 9:30 – 11:00
จันทร์, พฤหัสบดี 9:30 – 11:00 อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ - ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CANDLE) โทร ต่อ 122 - - Web Page : - FB : Eagle CANDLE

3 การประเมินผล วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 12:00 - 15:00 น.
เข้าชั้นเรียน (สุ่มเช็คชื่อ) 10% คะแนนแบบฝึกหัด 20% สอบกลางภาค % วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 12: :00 น. ที่ห้อง EE16-211 สอบปลายภาค 35% วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 12: :00 น. ที่ห้อง EE (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

4 ข้อตกลงระหว่างการเรียนการสอน
เข้าชั้นเรียนสายกว่า 10 นาทีถือว่าขาดเรียนในคาบนั้น การแต่งกายเข้าชั้นเรียน ให้อยู่ในชุดสุภาพ พยายามไม่ลุกเข้าออกห้องเรียนระหว่างอาจารย์สอน ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทระหว่างอยู่ในชั้นเรียน - ครั้งแรก ตักเตือน - ครั้งที่สอง หยุดสอนในคาบนั้น - ครั้งที่สาม ตัดคะแนนเข้าชั้นเรียนและหยุดสอน

5 หนังสืออ้างอิง กสิณ ประกอบไวทยกิจ, “เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา ๒๕๒๒๘๒”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗ Giorgio R., “Principles and Applications of Electrical Engineering”, McGraw-Hill, 2003.


ดาวน์โหลด ppt ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google