งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อ ที่ทำการอนามัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2465 ก่อตั้งที่ทำการอนามัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารศาลากลางจังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย สายการบังคับบัญชา ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด และมี ร.ต.อ.ขุนระนุชนรายาส (เทพ ชัยสงค์) เป็นอนามัยจังหวัด คนแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 พ.ศ.2520 ในสมัยของนายแพทย์สมพงษ์ จันทขันธ์ เป็นอนามัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อที่ทำการอนามัยจังหวัด เป็น “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด” และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจาก “อนามัยจังหวัด” เป็น “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

4 วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การที่เป็นเลิศด้านบริหารระบบสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะภายในปี  2559 ลักษณะการให้บริการหลักของสำนักงานสาธารณสุข ให้ข้อมูลและบริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

5 ฝ่ายงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
งาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการในพระองค์, โครงการพิเศษ งานมูลนิธิ พอ.สว.

6 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
นางสาวรัตติยากร เหมประพันธ์ ฝ่ายกลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข ด้านข้อมูล คีย์ข้อมูลการเกิด-ตาย ของแต่ละเดือนในปี2555-เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และคีย์ข้อมูลสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลคณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุข ในปี 2555 และข้อมูลในห้องปฏิบัติการสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 ด้านธุรการ รับหนังสือจากงานสารบรรณ ตรวจสอบเอกสารหลังจากนั้นเซ็นรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ ส่งให้หัวหน้าพิจารณาเพื่อให้กับผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ เวียนหนังสือเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่ายในหน่วยงาน ส่ง-รับ แฟ้มจากสำนักงานเลขานุการ

8 ด้านอื่นๆ พิมพ์หนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก
ตัดยอดยาและจัดยาของการใช้ยาในการลงพื้นที่ พอ.สว. ในแต่ละเดือน ช่วยเตรียมการในการประชุมของฝ่าย พิมพ์งานทั่วไป

9 ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล
งานบรรจุ-แต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ งานเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ งานปรับวุฒิ งาน ย้าย โอน ปฏิบัติราชการ

10 สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาประเภทต่าง ๆ
การลาออกจากราชการ การขอรับบำเหน็จบำนาญ งานเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ งานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของส่วนราชการ งานอื่น ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ

11 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
นางสาวนูรีดา กียะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านข้อมูล คีย์ข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ PIS ลงบัญชีเงินเดือน ปีงบประมาณ 2555

12 ตรวจสอบและ ปริ้นหนังสือจากปลัดกระทรวงในระบบ
ระบบการลา ตรวจสอบและคัดแยกรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเหรียญจักรมาลา ทำหนังสือนำส่งบัตรข้าราชการและทำบัตรข้าราชการ ตรวจสอบแฟ้มประวัติข้าราชการ สำเนาคำสั่ง

13 ด้านธุรการ รับหนังสือจากงานฝ่ายสารบรรณ พร้อมตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นเซ็นรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ ส่งให้หัวหน้าพิจารณาเพื่อที่จะได้ให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ เวียนหนังสือเรื่องต่างๆในแต่ละฝ่ายในหน่วยงาน ส่ง-รับ แฟ้มจากสำนักงานเลขานุการ และเสนอแฟ้มใบลาในห้องเลขา

14 ด้านอื่นๆ พิมพ์หนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก
แยกเอกสารวิชาการปรับตำแหน่ง ช่วยจัดห้องประชุมและเสิร์ฟน้ำ – อาหารว่างเมื่อมีประชุม แยกเอกสารของลูกจ้างที่กระทรวงเตรียมบรรจุ

15 ฝ่ายงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาค ประชาชน
งานสุขภาพภาคประชาชน งานประเมินผลและการวิจัยสุขภาพภาคประชาชน งานพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

16 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
นางสาวหาสน๊ะ สาและ รับผิดชอบฝ่ายงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน ด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และด้านชมรมผู้สูงอายุ ตรวจสอบข้อมูล อสม. ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข คีย์ข้อมูล อสม. ที่มีสิทธ์ได้รับค่าป่วยการ ทะเบียนข้อมูลและบัตร อสม. จัดประชุมประจำเดือนของ อสม. และชมรมผู้สูงอายุ

17 ด้านธุรการ รับ-ส่งหนังสือราชการจากงานสารบรรณ รับเลขเวียนศาลากลาง รับ-ส่งแฟ้มเสนอให้กับเลขานายแพทย์จังหวัด ด้านการประสานงาน ประสานงานภายในสำนักงาน ประสานงานภายนอก

18 ด้านอื่นๆ พิมพ์หนังสือราชการภายใน - ภายนอก และพิมพ์งานทั่วไป เวียนหนังสือให้กับทุกฝ่ายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน จัดประชุมในวาระต่างๆ

19 กิจกรรมระหว่างฝึกสหกิจศึกษา
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆพร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมในสำนักงานและในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

20 รูปภาพกิจกรรมระหว่างฝึกสหกิจศึกษา

21

22

23

24

25

26

27 ปัญหาและอุปสรรค งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ไม่ถนัดเพราะเป็นสายงานที่เราไม่ได้เรียนมาก่อน การมอบหมายงานของฝ่ายไม่ค่อยมีความชัดเจน การทำงานของนักศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง

28 ข้อเสนอแนะ คณะควรให้ข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่สำนักงานอย่างละเอียด อยากให้สำนักงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพตามที่เรียนมาในการทำงานอย่างเต็มที่ ต้องการให้สำนักงานเปิดโอกาสแก่นักศึกษาเรียนรู้งานแต่ละฝ่ายให้มากกว่านี้

29 สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์
นางสาวนูรีดา กียะ รหัสนักศึกษา นางสาวหาสน๊ะ สาและ รหัสนักศึกษา นางสาวรัตติยากร เหมประพันธ์ รหัสนักศึกษา สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์

30 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google