งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ Sec. 02 กลุ่มที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ Sec. 02 กลุ่มที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 000130 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ Sec. 02 กลุ่มที่ 6
สมาธิ วิชา ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ Sec. 02 กลุ่มที่ 6 รายชื่อสมาชิก นางสาววณัชยา พิศรูป นางสาวศิวลักษณ์ ศรีสาเอี่ยม นางสาวสุนิสา ธรรมสา นายอธิวัฒน์ กุลบุตร นางสาวอริสา ทวีวงศ์เจริญ นายอาทิตย์ สอนคำหาร นางสาวอารยา คงสุข นางสาวอิสราภรณ์ สมสวย นางสาวธิดารัตน์ ศรีทิพย์ นางสาวพัชรี สินภาษา นางสาวพรรณวิภา วัชิรกุลฑล

2 หลักการและความสำคัญ ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษา สมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการศึกษาเล่า เรียน เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของสมาธิ และได้เลือกหัวข้อ “สมาธิ” เศรษฐกิจพอเพียงกับสมาธิ สมาธิ คือ ความตั้งมั่นในจิต เมื่อเรามีสมาธิย่อมหนุนเนื่องปัญญา ให้เกิดความมีเหตุมีผล สามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความพอดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

3 สมาธิ ประเภทการฝึก ความเป็นมา สถานที่ วิธี การฝึก ความสำคัญ นอนสมาธิ
การศึกษา วัฒนธรรม สังคม สุขภาพใจ/กาย นั่งสมาธิ สมาธิ ประเภทการฝึก ความเป็นมา สถานที่ ความหมาย วิธี การฝึก ความสำคัญ เดินจงกลม วัด นั่งในท่าที่สบาย ยืดสันหลัง หายใจเข้า – ออก ช้าๆ เพ่งวัตถุสิ่งของหาจิตวอกแวก ห้องนอน บริเวณที่ไม่มีเสียงดัง

4 สมาธิ 4.1 วัด 4.2 ห้องนอน 4.3 บริเวณที่ไม่มีเสียง 1. ความหมายของสมาธิ
2. ความเป็นมาของสมาธิ 3. ความสำคัญ 3.1 ประโยชน์ 3.1.1 การศึกษา 3.1.3วัฒนธรรม 3.1.4 สังคม 3.1.2 สุขภาพ 4.ประเภทของสมาธิ 4.1นั่งสมาธิ นอนสมาธิ เดินจงกลม 5. สถานที่ 4.1 วัด ห้องนอน บริเวณที่ไม่มีเสียง 6. วิธีการ/ขั้นตอน 5.1 นั่งในท่าที่สบาย 5.3 หายใจเข้า-ออก ช้าๆ 5.2 ยืดสันหลัง 5.4 เพ่งวัตถุสิ่งของหาจิตวอกแวก

5 คำสำคัญ ประเด็นแนวคิด ลักษณะของสารสนเทศ ที่ต้องการ
สมาธิ ความเป็นมา ความหมาย ข้อมูลเบื้องต้น,ภูมิหลัง ความสำคัญของการนั่งสมาธิ แนวคิด เป้าหมาย ข้อมูล,ภาพ,เสียง ประเภทของสมาธิ ประเภท ข้อมูล,ภาพ วิธีการ,ขั้นตอนการทำสมาธิ หลักการทำสมาธิ ข้อมูล สมาธิกับการศึกษา กรณีศึกษา ตัวอย่าง สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

6 การคัดเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ
ประเด็นแนวคิด ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ความเป็นมาของสมาธิ ข้อมูล ภูมิหลัง หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรม แหล่งทรัพยากรสารสนเทศสถาบัน : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ความสำคัญของสมาธิ ข้อเท็จจริง หนังอ้างอิงประเภททสารานุกรม

7 ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ
ประเด็นแนวคิด ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ประเภทของสมาธิ ทฤษฎี หนังสือคู่มือทั่วไป แหล่งทรัพยากรสารสนเทศสถาบัน : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ขั้นตอนการทำสมาธิ ข้อเท็จจริง ภาพ เสียง หนังสือคู่มือทั่วไป เทปคำบรรยาย แหล่งสารสนเทศบุคคล : ปราชญ์ชาวบ้าน


ดาวน์โหลด ppt วิชา ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ Sec. 02 กลุ่มที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google