งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

2 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3 LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 การขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
1 LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 การขอรับรองโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (expedited review)
ประเภทของการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ การขอรับรองโครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (full board review) การขอรับรองโครงการวิจัยแบบยกเว้น (expedited review) การขอรับรองโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (expedited review) LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 การโหลดเอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. 2. 3. LOGO

6 การขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์
2 LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 การโหลดเอกสารขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์
1 2 3 LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8 การขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
3 LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 การโหลดเอกสารขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
3 1 2 LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 จัดเตรียมเอกสารขอรับพิจารณาฯ , นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม นิสิต
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารขอรับพิจารณาฯ , นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม นิสิต จัดส่งเอกสารฯ ทั้งหมดที่ผู้ประสานงานวิจัยคณะ นิสิต ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของเอกสารฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ + คณบดี ลงนาม ผู้ประสานงานวิจัยคณะ บันทึกข้อมูลเอกสารฯทั้งหมดลงแผ่น CD และจัดส่งไปยังกองบริหารการวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยคณะ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฯ และแจ้งรหัสโครงการแก่หัวหน้าโครงการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา ประเมินโครงการเบื้องต้น
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา ประเมินโครงการเบื้องต้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แจ้งผลการพิจารณาฯไปยังคณะต้นสังกัด แจ้งผลการพิจารณาฯแก่หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานวิจัยคณะ กรณีมีการแก้ไข: ดำเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด นิสิต อ้างอิงจากStandard Operating Procedures (SOP) Naresuan University Human Ethics Committee LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 เอกสารอ้างอิง www.researchhuman.nu.ac.th www.nucar.nu.ac.th
Standard Operating Procedures (SOP) Naresuan University Human Ethics Committee นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต นักวิทยาศาสตร์ (งานวิจัย) หน่วยประสานงานวิจัย งานห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย::หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวน์โหลด ppt นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google