งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
Data Management Center : DMC

2 http://portal. bopp-obec
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2556 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2557

3 ผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตัดยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่ 223 เขต ทั่วประเทศ จัดทำข้อมูลระบบ DMC ยกเว้น สำนักงานเขตพื้นที่หนองคาย เขต 1 และ หนองคาย เขต 2 จัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการนำร่อง พัฒนาระบบ ผลการดำเนินงาน ยืนยันข้อมูลครบทุกโรงเรียน ณ วันปิดระบบวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ระบบ DMC เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลภาคเรียนที่ 2 วันที่ 10 พ.ย. 2557

4 ผลการจัดทำรายงานระดับเขตพื้นที่

5 ผลการจัดทำรายงานระดับสถานศึกษา

6 ผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตัดยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
จำนวนโรงเรียน ทั้งสิ้น ,828 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ยุบเลิก โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ตั้งใหม่ โรงเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28, โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2, โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 7, โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 0 – 120 คน) จำนวน15, โรงเรียน - สพป จำนวน 15, โรงเรียน - สพม จำนวน โรงเรียน

7 ผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตัดยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ทั้งสิ้น 7,096,071คน จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ระดับอนุบาล ทั้งสิ้น 900,598 คน ระดับประถมศึกษา ทั้งสิ้น 3,285,588 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น 1,781,646 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า ทั้งสิ้น 1,128,239 คน

8 การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยตอบข้อมูลตัวชี้วัด โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ ARS และ KRS มีดังนี้ อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่ม อายุ 15 – 17 ปี ตัวชี้วัดที่ 1.7 อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 12 – 14 ปี ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน

9 การพัฒนาต่อยอดด้วย web service ระดับ สพท. และสถานศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ ได้เตรียมจัดทำระบบ web service สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สำหรับนำข้อมูล ไปต่อยอดจัดทำโปรแกรมอื่น ๆ หรือบริหารจัดการข้อมูลตาม ความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา โดยจัดเตรียม data format เป็นรูปแบบ CSV และ Jason เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและประมวลผลได้ทันที

10 การพัฒนาต่อยอดด้วย web service ระดับ สพท.

11 การพัฒนาต่อยอดด้วย web service ระดับสถานศึกษา

12 Download สถิติ ข้อมูลสารสนเทศได้ที่เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google