งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและการจำลองความคิดตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด (ถ้าไม่มีให้ทำในกระดาษสมุด1คู่) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและการจำลองความคิดตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด (ถ้าไม่มีให้ทำในกระดาษสมุด1คู่) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและการจำลองความคิดตั้งแต่สไลด์ที่ ลงในสมุด (ถ้าไม่มีให้ทำในกระดาษสมุด1คู่) 2. ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ปัญหา การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเขียนวิเคราะห์ปัญหา จำลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน ลงในสมุด

2 การวิเคราะห์ปัญหาและ การจำลองความคิด

3 ทบทวนกระบวนการแก้ปัญหา

4 1. การวิเคราะห์ปัญหา คือการพิจารณาโจทย์ปัญหาแล้ววิเคราะห์ให้มี 1
1. การวิเคราะห์ปัญหา คือการพิจารณาโจทย์ปัญหาแล้ววิเคราะห์ให้มี 1.1 Input คือ ข้อมูลนำเข้า (ป้อนข้อมูล) 1.2 Output คือ ข้อมูลนำออก (ผลลัพธ์) 1.3 Process คือ กระบวนการ (ขั้นตอนทั่วไป)

5 ตัวอย่าง โจทย์ : จงหาผลบวกของเลข 2 จำนวน 1. วิเคราะห์ปัญหา
โจทย์ : จงหาผลบวกของเลข 2 จำนวน 1. วิเคราะห์ปัญหา 1.1 Output คือ ผลบวก (sum) 1.2 Input คือ จำนวนที่ 1 (num1), จำนวนที่ 2 (num2) 1.3 Process คือ รับตัวเลขทั้งจำนวนที่ 1 และ 2 คำนวณโดยใช้สูตร sum = num1 + num2 แสดงผลบวก (sum)

6 2. การเลือกเครื่องมือและ การออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development)
คือ การจำลองขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา ซึ่งมี 2 แบบดังนี 2.1 การจำลองความคิดเป็นข้อความ 2.2 การจำลองความคิดเป็นผังงาน

7 2. การจำลองความคิด เป็นข้อความ

8 2.1 ตัวอย่างการจำลองความคิดเป็นข้อความ
1. เริ่มการทำงาน 2. กำหนดตัวแปรเริ่มต้น num1, num2, sum 3. รับค่าจำนวนที่ 1 แล้วเก็บค่าในตัวแปร num1 4. รับค่าจำนวนที่ 2 แล้วเก็บค่าในตัวแปร num2 5. คำนวณโดยใช้สูตร sum = num1 + num2 6. แสดงผลบวกจากค่าในตัวแปร sum 7. จบการทำงาน

9 3. การจำลองความคิด เป็นผังงาน (Flowchart)

10 1. ตัวอย่างการจำลองความคิดเป็นผังงาน
เริ่มการทำงาน num1, num2, sum num1 num2 sum = num1 + num2 sum จบการทำงาน

11 ใบงาน ( หลังจากคัดลอกตัวอย่างเสร็จแล้ว) 2
ใบงาน ( หลังจากคัดลอกตัวอย่างเสร็จแล้ว) 2. ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ปัญหา การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเขียนวิเคราะห์ปัญหา จำลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน ลงในสมุด (สัปดาห์หน้าครูจะเฉลยในห้องเรียน)


ดาวน์โหลด ppt ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและการจำลองความคิดตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด (ถ้าไม่มีให้ทำในกระดาษสมุด1คู่) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google