งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P1 การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P1 การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P1 การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กฤษ เฉยไสย จตุพร บุญนคร ประยงค์ เสาร์แก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 รูปที่1ก. การควบคุมปริมาณน้ำโดยใช้ประตูน้ำ
P2 บทนำ รูปที่1ก. การควบคุมปริมาณน้ำโดยใช้ประตูน้ำ รูปที่1ข. การควบคุมปริมาณน้ำโดยใช้อินเวอร์เตอร์

3 P3 หลักการประหยัดพลังงานโดยใช้อินเวอร์เตอร์ - การลดพลังงานไฟฟ้าโดยการลดความเร็วรอบ (1) และ (2) (3) (4)

4 P4 สรุปจากการคำนวณข้างต้นพลังงานที่ใช้จะลดลงเหลื่อเพียง 32.8% หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสามารถลดพลังงานลงได้ถึง 67.2 %

5 รูปที่2 วงจรหลักอินเวอร์เตอร์
P5 หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ รูปที่2 วงจรหลักอินเวอร์เตอร์

6 P6 ผลการ simulation Time (s) Time (s) รูปที่3ก กราฟความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ไม่ใช้อินเวอร์เตอร์ รูปที่3ข กราฟความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์

7 P7 รูปที่4ก กระแสเฟสของมอเตอร์ก่อน รูปที่4ข กระแสเฟสของมอเตอร์หลัง
ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ รูปที่4ข กระแสเฟสของมอเตอร์หลัง ติดตั้งอินเวอร์เตอร์

8 P8 รูปที่5ก Average power and Reactive power
ของมอเตอร์ก่อนติดตั้งอินเวอร์เตอร์ รูปที่5ข Average power and Reactive power ของมอเตอร์หลังติดตั้งอินเวอร์เตอร์

9 การนำผลคำนวณมาประยุกต์ใช้กับงานประปา
P9 การนำผลคำนวณมาประยุกต์ใช้กับงานประปา รูปที่6 การใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงกลางวันของมอเตอร์ขนาด100แรงม้า (7พ.ค.48)

10 P10 รูปที่7 การใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงกลางคืนมอเตอร์ขนาด75แรงม้า (7พ.ค.48)

11 P11 รูปที่8ก รูปกราฟแสดงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของงานประปาก่อนติดตั้งอินเวอร์เตอร์ รูปที่8ข รูปกราฟแสดงการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของงานประปาหลังติดตั้งอินเวอร์เตอร์

12 P12 สรุป ก่อนการติดตั้งอินเวอร์เตอร์จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,200,000 บาททำให้เสียค่างบประมาณเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์แล้วจะจ่ายค่าไฟฟ้าเพียงปีละ 393,600บาททำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 806,400 บาทต่อปี ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะติดตั้งระบบควบคุมโดยใช้อินเวอร์เตอร์ เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้า

13 P13 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt P1 การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google