งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพของ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพของ อปท.
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 กรกฎาคม 2556

2 แนวโน้มการบริหารกองทุนประกันสุขภาพ ของประเทศไทย

3

4 สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ

5

6

7

8

9

10 ท้องถิ่นกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11 การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแก่ กลุ่มเฉพาะ อปท. แรงงานอพยพ
การเป็น National Clearing House รับข้อมูลเพื่อประมวลผลการจ่ายเงินชดเชยจะ ส่งข้อมูลให้กับกองทุนต่างๆ เพื่อให้กองทุน ต่างๆ จ่ายเงินให้หน่วยบริการตามที่ได้ตกลง กัน การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพของ ผู้สูงอายุ (Long Term Care) Financing Health care package: health promotion for quality aging

12 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
1. จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค หรือปัญหาสุขภาพ 2. ความรุนแรงของโรคหรือปัญหา สุขภาพ 3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้าน สุขภาพ 4. ความแตกต่างในทางปฏิบัติ 5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ ครัวเรือน 6. ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคม และจริยธรรม สถานบริการ สาธารณสุข ที่ถ่ายโอนพัฒนา ระบบบริการ อย่างไร ?? เพื่อตอบสนอง ประชาชน ผู้รับบริการ

13 อนาคตการสร้างหลักประกันสุขภาพ

14

15 การบูรณาการ 3 ระบบประกันสุขภาพของประเทศ
ดำเนินการแล้ว 1.ฉุกเฉิน 3 กองทุน 2.การรักษาไต เอดส์ มาตรฐาน เดียว รอการดาเนินการ 1.ระบบบริหารมะเร็งมาตรฐานเดียว 2.ระบบบริการผู้สูงอายุ 3.ระบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย

16

17 จากกราฟ 1.โดยรวมทั้งประเทศ.. ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อรายได้ประชาชาติค่อนข้างคงที่ ทั้ง ก่อนและหลังการมีระบบประกันสุขภาพ 2.กองทุนทั้ง 3 รับภาระมากขึ้นจากเฉลี่ย 52% เป็น 66% และเมื่อมีระบบประกันสุขภาพ ทำให้ ประชาชนและเอกชนรับภาระน้อยลง 12% (จาก 48% เหลือ 34% โดยเฉลี่ย และ เหลือ 25% ในปี 2010) 3.ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน (ก.สาธารณสุข และ ประกันสุขภาพ) เพิ่มสัดส่วนขึ้นโดยเฉลี่ย 7% (31% เป็น 38%) แลกมาด้วยการที่คนไทยทุกคนเข้าระบบประกันสุขภาพได้ 4.ค่าใช้จ่ายของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสัดส่วนขึ้นโดยเฉลี่ย 8% (จาก 16% เป็น 24%) โดยในปี 2010 มีสัดส่วน 27% 5.ประกันสังคม (จ่ายโดยไตรภาคี) เพิ่มบทบาทขึ้น 3 % (จาก 4% เป็น 7%) โดยในปี รับผิดชอบ 8% ของรายจ่ายรักษาพยาบาลทั้งประเทศ 17% 27% 8% 25% 22%

18

19 จากกราฟ 1.ในขณะที่ GDP มูลค่าตลาด ขยายตัวประมาณ 6.5% (4.5% ขยายตัวจริง 2 % อัตราเงินเฟ้อ) แต่หากปล่อยให้เหมือน 5 ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล อาจขยายตัวปีละ 9% และจะมีสัดส่วน 6.6% ของ GDP ในอีก 8 ปีข้างหน้า (2020) 2.ระบบสาธารณะสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพเพิ่มสัดส่วนขึ้น 4% (38% เป็น 42%) 3.ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสัดส่วนขึ้น 17% (จาก 24% เป็น 41%) 4.ประกันสังคม (จ่ายร่วมในไตรภาคี) ลดบทบาทลง 1 % (จาก 7% เป็น 6%)

20

21

22 การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุข

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Executives Scenario ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค

35 บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
National Health Authority Envisioning, Leading, Directing, Strategic Formulation, Risk Mitigation, Integration, Good Governance National Information Center, National Claim Center(สปสช.) Quality Improvement, Efficiency Improvement, Logistic Support, Reengineering, Reprocess, Monitoring Workforce Provider Regulator Purchaser HRM Professional Non-Professional Capacity Building Motivation Innovation R/D Prevention Promotion Treatment Rehabilitation UC/Non UC Quality Improvement Accessibility Efficiency Effectiveness Excellency Innovation R/D Strategy to Operation Planning GuideLine Co-ordination Prioratization Audit, Monitor Evaluation Measurement Technical Assessment Technical Support Innovation, R/D Standardization Definition Benefit Package Financing Purchasing Payment Mechanism Cost Effective Analysis Innovation R/D Health Communication Participation บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม Healthy, Quality of life ,CRM, CSR, Health Literacy, Civil Society Selective Strengthening

36 Central Level บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
National Health Authority สธ. สปสช. สช. สสส. สวรส. สภาวิชาชีพ อื่น ๆ National Information Center, National Claim Center(สปสช.) รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ. สาธารณสุขนิเทศก์, ผู้ทรงคุณวุฒิ Workforce Provider Regulator Purchaser สภาวิชาชีพ สบช. สำนักมาตรฐานการพยาบาล กลุ่มบริหารบุคคล สนย. New Structure สบรส., โครงการเฉพาะ, สบฉ. กลุ่มประกัน, สนย. New Structure กรมอนามัย กรมแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมแพทย์แผนไทย กรมวิทย์ สรป. IHPP กลุ่มกฎหมาย สนย. HITAP กรมวิชาการทั้งหมด อย. สารนิเทศ IT New Structure สปสช. สสส. สพฉ. Health Communication (Health Channel) Participation กรมสบส. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม

37 Regional Level Regulator ผู้ตรวจราชการ Provider คปสข. Purchaser อปสข.

38 National Information Center, National Claim Center,(สปสช.)
Provincial Level National Information Center, National Claim Center,(สปสช.) ประกันสังคม จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด Area Health Service Authority Workforce Provider Regulator Purchaser โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต., สอ. สสอ. โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐอื่น โรงพยาบาลเอกชน

39 National Health Authority Function
1. ระบบบริการสุขภาพ(Health Service) 2. ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 3. ระบบควบคุมและป้องกันโรค(Disease Prevention & Control) 4. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(Health Consumer Protection)

40 บทบาท National Health Authority ที่ต้องพัฒนา
การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศ บนข้อมูลและฐานความรู้ การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การกำหนดรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ การพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือ พัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือ ระหว่างประเทศ การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้าน สุขภาพของประเทศ การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมี คุณภาพใช้งานได้ การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนด้าน สุขภาพ เขตสุขภาพ strategy Knowledge Management Tech. Assessment Service Standard Surveillance Law&Regulate Global & international Health M&E Financing Information HR Regional Health

41 จุดมุ่งหมายสุดท้ายของระบบบริการที่จับต้องได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ตัวชี้วัด การพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 66 ตัวชี้วัด สถานบริการที่ถ่ายโอนยังต้องดำเนินการ สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ และการแก้ปัญหา สุขภาพเฉพาะพื้นที่ การพัฒนาสุขภาพ ยังต้องดำเนินการให้ได้ มาตรฐาน

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google