งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำงบประมาณปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำงบประมาณปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำงบประมาณปี 2550
สำนักงบประมาณ

3 การบริหารเศรษฐกิจมหภาค
เน้นความสมดุลและพอดี ความสมดุลระหว่างนโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจ การแปลงนโยบายมหภาคสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง สำนักงบประมาณ

4 แนวนโยบายด้านการงบประมาณในปี 2550
จัดทำงบประมาณโดยยึดยุทธศาสตร์ ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินนโยบายงบประมาณสมดุลอย่างต่อเนื่อง สำนักงบประมาณ

5 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 สำนักงบประมาณ

6 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงบประมาณ

7 ขั้นตอนในการทบทวนและจัดทำแผนฯ
รมต.+หน่วยงาน พิจารณาแผนฯ 4 ปี หารือ รองนายฯ/รมต.เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เสนอ รองนายกฯ (รองฯสมคิด) หน่วยงานจัดทำ แผนฯประจำปี 50 เสนอ รมต.เจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ สำนักงบประมาณ

8 หลักเกณฑ์ในการทบทวนและจัดทำแผนฯ
Pinpoint Phasing Practical Priority สำนักงบประมาณ

9 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2550
การจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี (มาตรา 16 วรรค 4 ของ พ.ร.ฎ.) ทบทวนภารกิจ/ผลงาน/ค่าใช้จ่าย ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง( ) นำข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญฯของรัฐสภามาประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ

10 ภารกิจสำคัญในปี 2550 อปท. 35% Flag Ship ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น Mega Projects อปท. 35% สำนักงบประมาณ

11 สรุปปฏิทินงบประมาณเบื้องต้น
ต.ค.-พ.ย.48 ทบทวนแผน ปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ม.ค.-ก.พ.49 จัดทำคำของบประมาณ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ.ย.-ธ.ค.48 ทบทวนและจัดทำข้อมูล งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เม.ย.-พ.ค.49 คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ เสนอร่างพ.ร.บ. ต่อสภาผู้แทนราษฎร มิ.ย.-ก.ย.49 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา อนุมัติงบประมาณ ก.พ.-เม.ย.49 สำนักงบประมาณพิจารณา คำขอของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ

12 ขอขอบคุณ Bureau of The Budget : สำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำงบประมาณปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google