งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและ ความละเอียดของข้อมูล ต้องใช้พลังงานจากเรือยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและ ความละเอียดของข้อมูล ต้องใช้พลังงานจากเรือยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ราคาตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและ ความละเอียดของข้อมูล ต้องใช้พลังงานจากเรือยนต์

11

12

13

14

15

16

17

18 ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทรัพยากร มีขนาด ความยาว 610 ม. ม. กว้าง 250 ม. ม. สูง 180 ม. ม. น้ำหนักรวม 4.50 กก. สะดวกในการนำพา สามารถตรวจวัดความลึกของ แหล่งน้ำได้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขนาด 6 โวลต์ ที่สามารถชาร์ต ไฟได้ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมง ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ระยะปฏิบัติการไม่เกิน 300 เมตร ใช้งานง่าย สามารถวัดความลึกของน้ำได้ 1 ถึง 32 เมตร ความคลาด เคลื่อนไม่เกิน 0.50 เมตร และแสดงผลทางหน้าจอ ของวิทยุบังคับ

19 ลำดับที่ ๕ การมีส่วนร่วม การรับ ฟังความคิดเห็น

20 กิจกรรม KM Site Visit สำนัก ชลประทานที่ 13 กิจกรรมที่มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การจัดการความรู้ระหว่าง KM Team กรมชลประทาน กับ KM Team ของสำนัก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13

21 ระยะ / เมตร0.05.0 10. 0 15. 0 20. 0 25. 0 30. 0 35. 0 40. 0 45. 0 50. 0 55. 0 60. 0 65. 0 70. 0 75. 0 80. 0 85. 0 ความ ลึก/เมตร 0.0 0 0.6 0 0.8 0 1.0 0 1.5 0 1.9 0 2.3 0 2.7 0 2.9 0 2.8 0 2.7 0 2.5 0 2.3 0 2.1 0 1.8 0 1.3 0 0.6 0 (ไม้วัด ระดับ)5 4.4 0 4.2 0 4.0 0 3.5 0 3.1 0 2.7 0 2.3 0 2.1 0 2.2 0 2.3 0 2.5 0 2.7 0 2.9 0 3.2 0 3.7 0 4.4 0 ความ ลึก/เมตร 1.0 0 2.0 0 3.0 0 2.0 0 1.0 0 ( เรือ บังคับ)5 4.0 0 3.0 0 2.0 0 3.0 0 4.0 0

22

23

24

25

26

27

28 การพิจารณา โครงการ พัฒนาแหล่ง น้ำ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี โดยการ ประเมิน ลักษณะทาง กายภาพของ แหล่งน้ำที่ ต้องการให้ ดำเนินการ ปรับปรุง ได้รับผลและ ความเชื่อถือ จากราษฎร เป็นอย่างดี

29 การพิจารณา โครงการ พัฒนาแหล่ง น้ำ ขุดลอก ตะกอนดิน ฝายทดน้ำ ต. สหกรณ์นิคม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ร่วมกับกรม ทรัพยากรน้ำ โดยการ ประเมิน ลักษณะ ขอบเขต และ ปริมาณดินที่ ต้องขุดลอก ประกอบการ ตั้งแผนงาน งบประมาณ

30 การสำรวจ ลักษณะ รูปตัด ตามขวาง ของ แม่น้ำท่าจีน บริเวณ อ. บาง เลน จ. นครปฐม ความ ยาว 15 กม. กว้าง 200 เมตร ใช้เวลา ดำเนินการ 6 ชั่วโมง เพื่อใช้ เป็นข้อมูล เบื้องต้น ในการ พิจารณาแนว ทางการ ดำเนินการ ป้องกันบรรเทา อุทกภัย

31 การสำรวจ ลักษณะ รูปตัด ตามขวาง ของ คลองสุนัขหอน บริเวณ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ความ ยาว 32 กม. กว้าง 100 เมตร ใช้เวลา ดำเนินการ 12 ชั่วโมง เพื่อใช้ เป็นข้อมูล เบื้องต้น ในการ พิจารณาแนว ทางการ ดำเนินการ ป้องกันบรรเทา อุทกภัย

32


ดาวน์โหลด ppt ราคาตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและ ความละเอียดของข้อมูล ต้องใช้พลังงานจากเรือยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google