งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารองค์กรกรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารองค์กรกรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารองค์กรกรมอนามัย
นโยบายและช่องทาง การสื่อสารองค์กรกรมอนามัย โดย... นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย

2 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร
Strategy Map กรมอนามัย Vision : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 7.1 ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความสำเร็จตามบทบาทแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น พัฒนาอนามัย แม่และเด็ก แก้ไขปัญหาโรคอ้วน คนไทย งานตาม พันธกิจ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น น่าอยู่ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ Results 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ ) 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ องค์กรมีสมรรถนะสูง (High performance) สินค้า และบริการได้มาตรฐาน 3.2 บริหารความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 4.2 พัฒนาระบบ การจัดการความรู้ 6.1 พัฒนากระบวน การสร้างคุณค่า แบบบูรณาการ 6.2 พัฒนากระบวน การสนับสนุน 1.2 สร้างจิตสำนึก ต่อสังคม System 8. KPI ก.พ.ร 5.1 พัฒนาระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ Driver 5.2 พัฒนาความสามารถบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5.3 เสริมสร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากร 3.1 เรียนรู้และแสวง หาความต้องการ ของผู้รับบริการ 2.1 จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ อย่างมีส่วนร่วม 2. 2 ถ่ายทอดแผน สู่การปฏิบัติ 4.1 พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ 1.1 กำหนดและสื่อสาร นโยบาย 2

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์กรมอนามัย
Vision : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี Strategy Map การสื่อสาร กรมอนามัย เป้าหมาย : ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความสำเร็จตามบทบาทแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย พัฒนาอนามัย แม่และเด็ก แก้ไขปัญหา โรคอ้วนคนไทย ลดปัจจัยเสี่ยงเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น ประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ งานตาม พันธกิจ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นน่าอยู่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบ ไว้เนื้อเชื่อใจในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์กรมอนามัย ประชาชนเกิดความเข้าใจ และยอมรับในเรื่องค่านิยม ที่เป็นตัวกำหนดในการสร้างนโยบายที่กรมอนามัยเสนอให้ภาคีเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการ (Public Trust) ภาคีเครือข่ายให้คำรับรอง ความน่าเชื่อถือ (Accreditation) ความเป็นองค์กรหลัก (Principal Organization) บุคลากรของกรมมีความเชื่อมั่น ในกรมอนามัย (Employee Trust) ) บุคลากรในกรมอนามัย เข้าใจ ยอมรับและยึดถือวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งาน (Vision Clear) กลุ่มภาคีเครือข่าย และประชาชน ยอมรับกรมอนามัยมี Brand (Brand Existance) Results มีระบบเครือข่ายการสื่อสาร ที่เข้มแข็งเพื่อนำเสนอ ความเป็นตัวตนของกรม ต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ ของกรมอย่างชัดเจน มีระบบการเสาะหา (mining) ข้อมูล ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ System สร้างระบบการสื่อสาร กับภาคีเครือข่าย โดยเน้นช่องทางปฏิกิริยา Feedback, Feed forward ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว มีนโยบาย การสื่อสารที่ชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ Driver พัฒนาความสามารถ บุคลากรให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์อย่าง ต่อเนื่อง เรียนรู้และแสวงหา ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ภาคีเครือข่าย มีอำนาจทางการ สื่อสาร (Information Dominant) มีแผนที่ความสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และทันสมัย อ.ศิริชัย

4 ยุทธศาสตร์การสื่อสารกรมอนามัย
สร้างความสัมพันธ์แบบไว้เนื้อเชื่อใจในงานสุขภาพอนามัย สร้างเอกลักษณ์ขององค์กร

5 นโยบายสำคัญของกรมอนามัย
พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น แก้ไขปัญหา โรคอ้วนคนไทย งานตามพันธกิจ ประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ พัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่นน่าอยู่ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนประจำปี 2550

7 เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ปี 2550
สกู๊ปข่าว 1 นาที, 6 ช่อง จำนวน 2 ครั้ง

8 สัมภาษณ์สดในรายการวิทยุ คลื่น จส.100
จำนวน 22 ครั้ง

9 บทความเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ปี 2550
จำนวน 20 ตอน

10 เผยแพร่ผ่านสื่ออื่น ๆ

11 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนประจำปี 2551

12 สื่อโทรทัศน์ รายการชีพจรโลกวันนี้ 20 ตอน ทุกวันพฤหัสบดี
สารคดีสั้น 1 นาที ทางช่อง 9 อสมท. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา น. 20 ตอน การส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของศูนย์อนามัยที่ 1-12

13 สนทนาในรายการทางสถานีโทรทัศน์ 10 นาที 6 ครั้ง (มีนาคม – มิถุนายน 2551)
3 มีนาคม 2551 รายการ “ยิ้มรับตะวัน” ช่อง 5 เวลา – น. 10 มีนาคม 2551 รายการ “9 พอเพียง” ช่อง 9 เวลา – น. 15 เมษายน 2551 รายการ “อร่อยแน่” ช่อง 5 เวลา – น. 13 พฤษภาคม 2551 รายการ “ไวส์ วาไรตี้” ช่อง 11 เวลา – น. 9 มิถุนายน 2551 รายการ “9 พอเพียง” ช่อง 9 เวลา – น. 9 กรกฎาคม 2551 รายการ “ไทยสไตล์”

14 สื่อวิทยุ สถานีสุขภาพ คลื่น FM 92.5 MHz สัมภาษณ์ 10 นาที ทุกวันพุธ
เวลา – น. จำนวน 20 ครั้ง (เมษายน – สิงหาคม 2551) การส่งเสริมสุขภาพและ การอนามัยสิ่งแวดล้อม

15 สื่อหนังสือพิมพ์ บทความขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
การส่งเสริมสุขภาพและ การอนามัยสิ่งแวดล้อม บทความขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันเสาร์ จำนวน 20 ครั้ง (มีนาคม – กรกฎาคม 2551)

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารองค์กรกรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google