งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-กรกฏาคม53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-กรกฏาคม53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-กรกฏาคม53
สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-กรกฏาคม53

2 คุณภาพการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด 7 ตัวหลัก
LOGO คุณภาพการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด 7 ตัวหลัก

3 LOGO ระดับความรุนแรง

4 วิเคราะห์ สภาพคล่องทางการเงิน LOGO www.kbo.moph.go.th
วิเคราะห์ สภาพคล่องทางการเงิน

5 อัตราส่วนทางการเงิน CR QR LOGO
อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่องการเงินดีขึ้นตามแผนFRส/ท=16ลบ.น/ส.13ลบ. CR QR สภาพคล่องการเงินต่ำสุดมีส/ท=22ลบ. น/ส.=27ลบ.

6 รพ.ในกระบี่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น
LOGO Cash Ratio รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม และรพ.ลำทับมีอัตราส่วนเงินสดค่อนข้างมาก แสดงถึงมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างสูง และรพ.มีความ สามารถในการแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ค่อนข้างดี ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง รพ.ในกระบี่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น

7 ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC
LOGO ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC STD:90 รพ.เกาะพีพีเป็นรพ.สาขาไม่รับผป.ใน ทำให้ลูกหนี้น้อย ส่วนใหญ่เป็นผป.ชำระเงิน รพ.ในกระบี่ส่วนใหญ่มีระบบการเรียกเก็บและจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่มีลูกหนี้ค้างในระบบมาก

8 ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC
LOGO ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC ดัชนี รพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.เหนือคลอง รพ.ปลายพระยา รพ.ลำทับ รพ.เกาะลันตา รพ.เกาะพีพี ภาพรวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) 36.74 54.39 67.42 27.77 36.31 58.92 34.62 16.68 2.76 37.36 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม ( วัน ) 127.71 54.06 83.34 52.54 82.94 83.46 91.39 79.79 83.09 113.70 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 69.69 74.82 82.65 73.03 101.34 73.01 43.92 125.72 77.37 69.90 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาเบิกคลังและต้นสังกัด ( วัน ) 51.06 105.96 80.56 64.32 66.75 93.26 72.25 52.25 56.54 รพ.กระบี่มีลน.ปกส.นอกเครือข่ายสูง,รพ.ปลายพระยามีลูกหนี้ต่างสังกัด รพ.สุราษฎร์ รพ.วชิระ

9 ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้
LOGO ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้ วัน

10 ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้
LOGO ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้ ดัชนี รพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.เหนือคลอง รพ.ปลายพระยา รพ.ลำทับ รพ.เกาะลันตา รพ.เกาะพีพี ภาพรวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 62.38 183.90 49.44 75.29 100.62 108.59 70.03 178.12 34.15 74.69 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์(วัน) 85.06 225.14 70.83 86.17 107.40 141.38 82.39 203.32 43.27 98.61 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายในจังหวัด (วัน) 50.74 83.82 35.91 35.12 82.50 83.38 77.35 76.35 54.55 63.71 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายนอกจังหวัด,ต่างสังกัด,แรงงานต่างด้าวและค่าบริการ (วัน) 36.56 0.00 54.72 18.43 45.46 39.97 88.32 36.59 รพ.ที่มีภาระหนี้สินมากและชำระหนี้ได้ช้าได้แก่ รพ.อ่าวลึก รพ.เกาะลันตา รพ.ปลายพระยา

11 ระยะถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง
LOGO ระยะถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง พื้นที่ทุรกันดารจำเป็น ต้องสต๊อคยา/เวชภัณฑ์ไว้ให้เพียงพอ ระยะเวลาการเก็บจึงเกิน 90วัน

12 ความสามารถในการทำกำไร
LOGO วิเคราะห์ ความสามารถในการทำกำไร

13 วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
LOGO วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร มีรายได้จากการดำเนิน งาน(4.2ลบ.)มากกว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(4.1(รด.บริจาค,รด.ปรับสภาพหนี้UC มีรด.ดำเนินงาน30ลบ.และมีค่าใช้จ่าย84ลบ.(ค่าใช้สอย,วัสดุ ใช้ไป,ค่าตอบแทน,ค่าใช้จ่ายจากการปรับสภาพหนี้ มีหนี้สูญ+หนี้สงสัยจะสูญจากกองทุน UC 6 ลบ.,หนีสูญค่ารักษาอื่นๆ ประมาณ 700,000 บ.

14 LOGO วิเคราะห์ต้นทุน

15 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ตค.52-กค.53
LOGO ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ตค.52-กค.53 รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22,059 พื้นที่กันดาร 23,228.90 รพ.ในจังหวัดส่วนใหญ่มีต้นทุนลดลงจากไตรมาสก่อน ยกเว้น รพ.คลองท่อม และรพ.ปลายพระยา ส่วนรพ.เกาะลันตา จะมีต้นทุนเกินเกณฑ์เล็กน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้มีสภาพต้นทุนสูงกว่ารพ.อื่นๆ

16 เปรียบเทียบต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อRWกับต้นทุนบริการต่อRW
LOGO เปรียบเทียบต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อRWกับต้นทุนบริการต่อRW มีหนี้สูญ+หนี้สงสัยจะสูญมาก 26.63 29.78 24.92 23.26 28.91 22.51 21.31 20.29 รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22,059 รพท.= 18,147 รพช.> 30 = 12,696 รพช.< 30 = 15,547

17 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อOPD Visit ไตรมาสตค.52-กค.53
LOGO ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อOPD Visit ไตรมาสตค.52-กค.53 รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 ไม่เกินเกณฑ์ พื้นที่กันดาร รพ.ในจังหวัดทุกแห่งมีต้นทุนต่อOPD Visit ไม่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถึงแม้ไม่เกินแต่ต้องพิจารณา คุณภาพการบริการ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

18 รพ.คลองท่อมมีต้นทุนดำเนินการสูงสุด
LOGO เปรียบเทียบต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit กับต้นทุนบริการต่อOPD Visit รพ.คลองท่อมมีต้นทุนดำเนินการสูงสุด พื้นที่กันดาร 26.63 29.78 24.92 23.26 28.91 22.51 21.31 20.29 รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 รพท.= 942 รพช.> 30 = 458 รพช.< 30 = 463

19 จำนวนผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก(ครั้ง) ผู้ป่วยใน(คน)
LOGO จำนวนผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก(ครั้ง) ผู้ป่วยใน(คน)

20 LOGO Operating Analysis

21 ทุนสำรองสุทธิ เป็นบวก 278.71 54.09% LOGO รพ.กระบี่/ภาพรวม
ทุนสำรองสุทธิ รพ.กระบี่/ภาพรวม เป็นบวก 278.71 54.09%

22 ทุนสำรองสุทธิพอเพียงต่อเดือน
LOGO ทุนสำรองสุทธิพอเพียงต่อเดือน เดือน รพ.ที่มีทุนสำรองสุทธิอยู่ได้มากกว่า 5 เดือนได้แก่ รพ.กระบี่,รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.ลำทับ และรพ.เกาะพีพี รพ.เกาะลันตามีทุนสำรองสุทธิเพียงพอต่อเดือนน้อยอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน รพ.อ่าวลึกมีทุนสำรองสุทธิต่อเดือนปรับตัวดีขึ้น แต่ต้องประคับประคองค่าใช้จ่าย

23 LOGO ในรอบ 10เดือน รพ.เหนือคลองและรพ.กระบี่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ จากปัญหาค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ ภาวะหนี้สูญ I/E Ratio

24 อัตราการครองเตียง/อัตราการใช้เตียง
LOGO อัตราการครองเตียง/อัตราการใช้เตียง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในที่เข้ารับการ รักษาโรคเบื้องต้นและเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อน มีอัตราการหมุนเวียนการครองเตียงเร็ว STD:70 STD : 50

25 อัตราการรับผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอก/สัดส่วนRefer in ต่อ Refer out
LOGO อัตราการรับผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอก/สัดส่วนRefer in ต่อ Refer out STD : 3% STD:0.10

26 อัตราการตายผู้ป่วยใน/Length Of Stay(LOS)
LOGO อัตราการตายผู้ป่วยใน/Length Of Stay(LOS)

27 สถานการณ์การเงินจังหวัดกระบี่
LOGO สถานการณ์การเงินจังหวัดกระบี่ รายรับคาดหมาย รายจ่ายคาดหมาย UC วัสดุยาเวช ข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลย้อนหลัง ขรก. ลงทุน ประกันสังคม บุคลากร รพ.อ่าวลึก รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.ลำทับ รพ.ปลายพระยา รพ.เกาะลันตา และรพ.เกาะพีพี อื่นๆ อื่นๆ รพ.กระบี่ รพ.เหนือคลอง ฐานะการเงิน คำชี้แจงแหตุผล แผนขยายการบริการ แผนลงทุนระยะสั้น แผนลดค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน แผนสะสมเงินเพื่อลงทุนระยะยาว แผนจัดหารายได้ กก.ลงทุนกลางจังหวัด กก.บริหารการเงินการคลังจังหวัด

28 สวัสดี !


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-กรกฏาคม53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google