งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทย
สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

2 ทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทย
อดีต ปัจจุบัน อนาคต การผลิตเพื่อยังชีพ/เหลือขาย การผลิตสนองความต้องการตลาด การผลิตแบบมืออาชีพ การกีดกันสินค้าจากต่างประเทศ ลดการกีดกันทางการค้า การค้าเสรี

3 การผลิต อดีต ปัจจุบัน การผลิตเพื่อยังชีพ
-การผลิตตามความต้องการ/ ความชำนาญของผู้ผลิต -การผลิตตามฤดูกาล -เทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน การผลิตสนองความต้องการตลาด -ผลิตเพิ่ม-ลด ตามความต้องการตลาด -ลดต้นทุน/ยกระดับคุณภาพสินค้า -ปรับเปลี่ยนฤดูกาลผลิต -พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สูงขึ้น

4 การตลาด อดีต ปัจจุบัน การกีดกันสินค้า 1. มาตรการด้านภาษี
2. มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี 3. มาตรการด้านสุขอนามัย ลดการกีดกันทางการค้า -เปิดเขตการค้าเสรี(ลด-เลิก ม.1+2) FTA: Free Trade Area -ไทย-อาเซียน (AFTA) -ไทย-จีน -ไทย-ออสเตรเลีย -ไทย-อินเดีย

5 ผลกระทบของ FTA สินค้าราคาถูกลง สินค้าหลากหลายชนิดขึ้น
เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึ้น

6 ถ้าเกษตรกรไม่ปรับตัวจะเกิดอะไรขึ้น?
- สินค้าส่งออกไม่ได้ - สินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาแทนที่

7 แล้วเกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร?
ต้องทำการผลิตตาม GAP ผลลัพธ์ - ต้นทุนการผลิตต่ำ - ผลผลิตคุณภาพดี - คุณภาพภายนอก สีสัน, ขนาด - คุณภาพภายใน กลิ่น,รส - สิ่งแปลกปลอม โรค, แมลง, จุลินทรีย์, สารเคมีตกค้าง(มาตรฐานด้านสุขอนามัย)

8 กรมส่งเสริมการเกษตรจะช่วยเกษตรกรอย่างไร?
- จะถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไร - จะจัดระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างไร - จะพัฒนานักส่งเสริมอย่างไร - จะใช้ประโยชน์จากศูนย์ถ่ายทอด, โรงเรียนเกษตรกร, Labชุมชน, เกษตรหมู่บ้านได้อย่างไร - ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google