งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551

2 การผลิตบัณฑิต : หลักสูตร
การร่างหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงแก้ไขข้อความต่าง ๆ ของหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงตามมติวิชาการทั้งสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรปริญญาตรี

3 การผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
โครงการเส้นทางสู่นักกฎหมาย นักศึกษาพบประชาชน เมื่อวันที่ 9-11 เม.ย. 51 ณ จังหวัดพัทลุง

4 การผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน MOS Olympic 2008

5 การผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการสอนโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โครงร่างสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

6 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 4

7 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา
โครงการเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง เมื่อวันที่ พ.ค. 51 ณ จังหวัดตรัง

8 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา
โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้

9 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนานักศึกษา
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน ประชาชน อ.สะเดา ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

10 การวิจัย HATYAI POLL

11 การผลิตบัณฑิต : การพัฒนาอาจารย์
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โครงการอบรม Oracle Classroom in Thailand University under Oracle Academy program โครงการอบรมเรื่อง ก้าวใหม่ในโลกธุรกิจ โครงการผู้นำทางจิตปัญญาสู่มหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาการเขียนบทความทางวิชาการ

12 การบริการวิชาการ การเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การจัดแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสงขลา โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English for business in Workplace ให้แก่พนักงานบริษัทพีรพล มายนิ่ง จำกัด โครงการให้ความรู้บัญชีเบื้องต้นกับธุรกิจชุมชน ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

13 โครงการอบรมกลยุทธ์การจัดการกับความขัดแย้ง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 51
การบริการวิชาการ โครงการอบรมกลยุทธ์การจัดการกับความขัดแย้ง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 51

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 51
การบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 51

15 การบริการวิชาการ โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet เบื้องต้น

16 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 1

17 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีสืบชะตาแบบล้านนา เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 51

18 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการความรู้คู่คุณธรรม สำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 4-6 เม.ย. 51

19 การบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบไตรมาสมีนาคม – พฤษภาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google