งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
เจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง รพ.หนองคาย มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ 11 กันยายน 2553 แจริญโฮเต็ล TOP OF CENTER

2 บริบท : ข้อมูลทั่วไป จำนวนเตียง 349 เตียง บุคลากร 942 คน แพทย์ 45 คน
จำนวนเตียง เตียง บุคลากร คน แพทย์ คน ทันตแพทย์ คน เภสัชกร คน พยาบาล คน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 434 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

3 บริบท : ข้อมูลทั่วไป แพทย์อายุรกรรม 7 คน อายุรแพทย์โรคไต 1 คน
อายุรแพทย์โรคไต 1 คน อายุรแพทย์อบรม 4 เดือน 1 คน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 4 คน (รวม PD Nurse ผ่านการอบรม 2 คน) พยาบาลอบรม 4 เดือน คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คน ผู้ช่วย PD Nurse 1 คน TOP OF CENTER

4 ความเป็นมา ปัญหา ESRD 70% DM/HT การเข้าถึงได้น้อย สิ้นเนื้อประดาตัว
PD first (2551) จำนวนCAPD เพิ่มรวดเร็ว พัฒนาระบบ (โจทย์ ดูแลตนเองที่บ้าน) Network เข้มแข็ง ท่าบ่อ back up ระบบการส่งต่อ

5 จำนวนผู้ป่วย CAPD (ณ สิ้นปีงบประมาณ)
คน

6 การดำเนินการ ระยะที่1 เริ่มพัฒนา จัดตั้งศูนย์บริการ การวางระบบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) อบรมบุคลากรภายในและภายนอกโรงพยาบาล การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย การคัดเลือกผู้ป่วยมีคณะกรรมการ2ชุด(ระดับจังหวัด และระดับรพ.) ระยะที่2 พัฒนาเครือข่ายบริการ ภายใน/ภายนอกรพ. ( รพ.สต. รพช.) สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครโรคไต

7 การดำเนินการ ระยะที่3 การขยายผล การดูแลเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ทางคลินิก ลดComplication - พัฒนาQOL โดยภาคีเครือข่าย - การสร้างทีมในระดับรพ.สต.ที่มีคุณภาพเหมือนรพ. - การสร้างNode - จัดวิชาการ CAPD สัญจร ที่หน่วยบริการเครือข่ายในจังหวัด

8 ขั้นตอนการรับบริการ (รับประกันการเข้าถึงการวางสายTK ภายใน 2 สัปดาห์)
พบแพทย์ counseling เยี่ยมบ้านโดยรพ.สต. เลือก CAPD ผ่าตัดวางสาย - OR - Bed side F/U Training D/C Home Visit

9 การดำเนินการ 1 พัฒนาบุคลากร 2 การส่งเสริมการดูแลตนเอง
และการเสริมพลังอำนาจ 3 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ 4 CKD Clinic เชิงรุก 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชมรมเพื่อนโรคไต

10 1 การพัฒนาบุคลากร อบรม ภายในและภายนอกรพ. - การส่งบุคลากรอบรม CAPD
1 การพัฒนาบุคลากร อบรม ภายในและภายนอกรพ. - การส่งบุคลากรอบรม CAPD - ศัลยแพทย์วางสาย - Ward ต่างๆและบุคลากรในเครือข่าย การหมุนเวียนบุคลากร ผล ทำให้ดูแลได้อย่างมีคุณภาพและเชื่อมโยง

11 1พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลและชุมชน

12 2 การส่งเสริมการดูแลตนเอง และการเสริมพลังอำนาจ
Self Health Group ครอบครัวใหญ่ เชิดชูคนดี กิจกรรม Patient’s Day

13 การใช้ยา การปฏิบัติตัว อาหารโรคไต

14 3 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ/วิจัย/ CQI
Humanized care

15 4 Delivery CKD Clinic (การดำเนินงานเชิงรุก ร่วมกับชุมชน)
ร่วมกับงานวสค.และรพ.สต. ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก (DM/ HT ใน CUP อำเภอเมือง) โดยใช้ศาลาวัด หรือห้องประชุมรพ.สต. เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจหาค่า GFR โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วม รับทราบข้อมูลว่าตนเองเป็น CKD ระยะใด มี GFR เท่าใด (แถบสีบอก GFR ) ผู้ป่วยดูงานที่ไตเทียม (ดูอนาคตจะเป็นเช่นไร หากปฏิบัติตัวไม่ดี) ถอดบทเรียน TOP OF CENTER

16 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ของชมรมเพื่อนโรคไต
5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ของชมรมเพื่อนโรคไต

17 ติดต่อเรา : kidneynk@gmail.com Facebook: kidneynongkhai
ช่องทางการสื่อสารระหว่างรพ.กับรพ.สต.และเครือข่าย Call,call center, , facebook, home visit ,document ติดต่อเรา : Facebook: kidneynongkhai

18 ผลลัพธ์ทางคลินิก

19 5.นวัตกรรม นวัตกรรมการแก้ปัญหาสาย Malfunction วิธีการ ใช้สาย Gastroscope Brush ใส่เข้าไปในสาย Tenckhoff ความยาวเท่ากับสาย Tenckhoff

20 คุณภาพชีวิต ที่ดี สรุปผลการพัฒนา -การดูแลที่มีคุณภาพ มิติด้านสังคม
-ประชาชนเข้าถึงบริการ เท่าเทียม -เกิดเรื่องเล่าดีดีจากคนหน้างาน รพ.สต. -ความภาคภูมิใจในการดูแลผู้ป่วย -ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างจนท.รพ.กับหน่วยบริการปฐมภูมิและ อปท. -เกิดจิตอาสา มิติด้านเศรษฐกิจ ลดภาระ ภาวะหมดตัวในการรักษา อปท.สนับสนุนงบประมาณ ด้านการพัฒนาทีม -เกิดเครือข่ายจนท.และเครือข่ายผู้ป่วย -การเชื่อมโยงการพัฒนาสู่การดูแลเชิงรุก -ทีมที่เข้มแข็ง -จนท. มีศักยภาพ +ใจ -เกิดนวัตกรรม -การดูแลที่มีคุณภาพ -ผู้ป่วย/ญาติ เข้าใจในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด -ลดภาวะแทรกซ้อน คุณภาพชีวิต ที่ดี .

21 ความภาคภูมิใจ เป็นที่ศึกษาดูงานรพ.ระดับ รพท.
เป็นที่ศึกษาดูงานรพ.ระดับ รพท. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด เรียงความ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยCAPDรพ.ของ ข้าพเจ้า ปี 2553 รางวัลชนะเลิศ การประกวด TOP OF CENTER (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทีมเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกรพ. รางวัลชมเชยการประกวดเรื่องสั้น สปสช.เขต เรื่อง “ ดอกไม้ที่ร่วงโรย” ชีวิตของผป.CAPD

22 กำลังพัฒนา - ขยายเครือข่ายบริการ - พัฒนาระดับรพ.สต.
กำลังพัฒนา - ขยายเครือข่ายบริการ พัฒนาระดับรพ.สต. รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.โพนพิสัยnode รพร.ท่าบ่อ รพ.หนองคาย รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.สต รพ.สต

23 การดำเนินงานในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google