งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา viroj_bps@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา viroj_bps@hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

2 1. ประเด็นในการพัฒนา (สิ่งที่จะพัฒนา)
ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ตามหลัก 3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 4 Company Logo

3 2. เป้าหมายในการพัฒนา 2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนผ่านการประเมินจากสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าระดับ 3.50 จากระดับคุณภาพ 5.00 ภายในปีพุทธศักราช 2555 2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการด้านบุคลากร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก Company Logo

4 3. วิธีการพัฒนา ได้นำวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา
การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านแปรง ได้นำวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา Company Logo

5 3. วิธีการพัฒนา P: Plan D: Do A: Act C: Check viroj_bps@hotmail.com
P: Plan คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ D: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนการจัดกิจกรรมที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C: Check คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณาปัญหาในแต่ละขั้นตอน ควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด A: Act คือ การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้เหมาะสม หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้ง Company Logo

6 3.1 ด้านบุคลากร โรงเรียนบ้านแปรงได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบของการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ทัศนศึกษา จัดนิทรรศการ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1) ผู้บริหารและคณะครูเข้ารับการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในวันที่ กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมชินธร กรีนพาร์ค จ.ร้อยเอ็ด 2) ผู้บริหารและคณะครูนำเสนองานและร่วมงานตลาดนัดความรู้นวัตกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ในวันที่ ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 3) ผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 1 ธันวาคม ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด Company Logo

7 3.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ห้องบริหารจัดการศึกษาพอเพียง ห้องศูนย์สารสนเทศพอเพียง ฯลฯ อาคารศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริใน สถานศึกษา จัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง ยั่งยืน มีกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน ได้แก่ ฐานการประมง ฐานปศุสัตว์ ฐานการทำปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ 1 2 3 Company Logo

8 3.3 ด้านสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. จัดหาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น สวนครัวตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สวนพุทธธรรม ฯลฯ 2. จัดหา/ผลิต/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน 3. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ วิทยากรภายนอก (การทำอาหารไทย / ขนมไทย / น้ำพริกแปรรูป /การอ๊อกเชื่อม / การตัดผม ฯลฯ) วัด / องค์การบริหารส่วนตำบล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /สถานประกอบการ (การทำขนมจีน) Company Logo

9 3.4 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
1. ประสานสัมพันธ์ กับชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง 2. สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มยุวเกษตรกร เชื่อมโยงกับบ้าน 4. สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีนครราชสีมา 3. สร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานต่างๆ Company Logo

10 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา viroj_bps@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google