งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกรียงเดช เจริญทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกรียงเดช เจริญทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกรียงเดช เจริญทรัพย์
เวทีกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม Village Profile โดยการสนับสนุนของ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปี 2557 วันที่ 10 และ 13 มีนาคม 2557 วิทยากรกระบวนการ เกรียงเดช เจริญทรัพย์

2 วัตถุประสงค์ของการจัดเวที
เพื่อสนับสนุนกลไกการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ และ ป่าต้นน้ำที่ดี เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการนโยบายในพื้นที่ป่าไม้ และ ป่าต้นน้ำให้เกิดคุณภาพ

3 กำหนดการในเวทีสัมมนาปฏิบัติการ
บทนำ การค้นหาสัญญาใจ (common bond) และทิศทางร่วมกัน คุณค่าของสิ่งแวดล้อมไทย พิจารณาคุณค่าของพื้นที่สิ่งแวดล้อมไทย การจัดทำข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชน การจัดทำข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชน (CIPPS SWOT An) การถักทอข้อเสนอชุมชนเป็นแผนดำเนินงาน การจัดทำแผนดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ของโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานปีของโครงการ การจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณของโครงการ การจัดสรรงบประมาณของโครงการ เครื่องมือหนุนเสริม สรุปผลของเวที การนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4 อะไรคือ คุณค่าของ พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำไทย ?
1) การค้นหาสัญญาใจ ข้อที่ 1 อะไรคือ คุณค่าของ พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำไทย ? (what is the value of Thai Environment Area?) โดยบัตรคำ

5 ข้อที่ 1 อะไรคือ คุณค่าของ พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำไทย ?
ข้อที่ 1 อะไรคือ คุณค่าของ พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำไทย ? อากาศ สิ่งมีชีวิต มนุษย์ สัตว์ ชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ น้ำ ความร่วมมือ และสามัญสำนึก สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ปัจจัย 4 และก๊าซธรรมชาติ

6 ข้อเสนอของกลุ่มหรือชุมชน
ข้อที่ 2 ทำไมถึงคิดว่า “ประเด็นที่นำเสนอมานั้นมีคุณค่า?” (พิจารณาโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบผสมระหว่าง CIPPs และ SWOT) ตามใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อเสนอเรื่อง ประเด็น ลักษณะของประเด็น การวิเคราะห์แบบ SWOT ข้อเสนอของกลุ่มหรือชุมชน ข้อดีเด่น strength ข้อด้อย weakness โอกาส opportunity อุปสรรค์ บริบทองค์กร (context) การสนับสนุนด้านวิชาการ (input) กระบวนการที่ ใช้ (process) ผลผลิต ที่เกิดขึ้น (process) จิตอาสา (spirituality)

7 ข้อที่ 3 แยกกลุ่มประเด็นอภิปรายจัดทำข้อเสนอกลุ่ม/ชุมชน
ใบงานที่ 2 การจัดทำข้อเสนอของกลุ่ม /ชุมชน ประเด็น ข้อเสนอของชุมชน พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชน ภาคีร่วมรับผิดชอบ พื้นที่ กลุ่ม จัดกิจกรรม ผลที่จะเกิดขึ้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ ชุมชน ภาคีความร่วมมือ ส่วนราชการ

8 3. การถักทอข้อเสนอกลุ่ม/ชุมชนเป็นแผนดำเนินงาน
3. การถักทอข้อเสนอกลุ่ม/ชุมชนเป็นแผนดำเนินงาน สรุปข้อเสนอของกลุ่ม/ชุมชน คือ

9 4. การจัดทำแผนงานดำเนินการ
4. การจัดทำแผนงานดำเนินการ ใบงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 3-5 ปี (spp) แผนงานที่ กิจกรรมโครงงาน ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมายของโครงการ ผู้รับผิดชอบ และรับผิดชอบเรื่อง ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 พื้นที่ กลุ่ม ชุมชน ภาคีฯ ส่วนราชการ ใบงานที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 1 ปี (Action Plan) แผนงานที่ กิจกรรมโครงงาน ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมายของโครงการ ผู้รับผิดชอบ และรับผิดชอบเรื่อง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พื้นที่ กลุ่ม ชุมชน ภาคีฯ ส่วนราชการ

10 5. การเตรียมงบประมาณแต่ละแผนงาน
5. การเตรียมงบประมาณแต่ละแผนงาน ใบงานที่ 5 แบบจัดงบประมาณแต่ละแผนงาน ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น ชุมชนสมทบ ขอรับการอุดหนุน 1 ค่าใช้จ่ายเตรียมงาน และ พื้นที 2 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการ- 2.1 การลงทุนเตรียมความพร้อม การฝึกอบรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็ง -การประกอบการ ปฏิบัติงาน 2.3 การสร้างความยั่งยืน – พึ่งตนเอง สืบทอด ขยายผล 3 ค่าติดตามประเมินผล- 3.1 ติดตามความก้าวหน้า 3.2 ประเมินผล สรุปผลงาน 3.3 จัดทำรายงาน 4 ค่าประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 100%

11 6. การจัดสรรงบประมาณโครงการ
6. การจัดสรรงบประมาณโครงการ ใบงานที่ 6 แบบจัดสรรงบประมาณ ที่ กิจกรรมโครงการ งบที่ชุมชนเสนอ งบที่จัดสรรใหม่ 1 การเตรียมความพร้อมของพื้นที (Area Need Assessment ) 2 งบค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ (Tech Support) 3 การพัฒนาความเข้มแข็ง (Strengthen) 4 การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) 5 งบบริหารจัดการโครงการ (Operation Cost) รวมงบประมาณที่จัดสรรใหม่

12 7) สรุปฉันทมติที่ประชุม วันที่................. ณ.....................................
.เรื่อง...(ประเด็น) มติ เรื่อง ...(งบประมาณ)..มติ เรื่อง... (กรรมการติดตาม)....มติ เรื่อง...(อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น) ... มติ

13 8) การนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ อปค. และ อปท.
การเตรียมความพร้อม- วัน เวลา สถานที่นัดหมาย กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวที – มีใครบ้าง? งบประมาณจัดเวที- เอกสารแผนงานต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ และ ผู้นำเสนอ วันนำเสนอ- กำหนดการ พิธีกร ผู้บันทึก วัสด/อุปกรณ์/เครื่องมือพร้อม การติดตาม มติ ต่างๆ ของที่ประชุม- (รับ/ไม่รับ/แก้ไข) /

14 9) อภิปราย-ซักถาม .

15 ขอขอบคุณทุกท่าน และ ขอสวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt เกรียงเดช เจริญทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google