งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผู้ที่มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผู้ที่มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผู้ที่มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ว.5 ไพโรจน์ พอใจ

2 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว.5 PRP วิทยฐานะ ว.5 1

3 การประเมินตาม ว.5  ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ
การประเมินตาม ว.5  ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ  ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ  ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน PRP วิทยฐานะ ว.5 2

4 การประเมินตาม ว.5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน
การประเมินตาม ว.5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาตามข้อเสนอ คุณภาพ ประโยชน์ PRP วิทยฐานะ ว.5 3

5 ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5
ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพสายผู้สอน  ผลที่เกิดกับผู้เรียน - ผลสัมฤทธิ์ - ผลการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ปริมาณและสภาพงาน  การกรอกข้อมูล PRP วิทยฐานะ ว.5 4

6 ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5
ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  ผลที่เกิดกับท้องถิ่น  ปริมาณและสภาพงาน  การกรอกข้อมูล PRP วิทยฐานะ ว.5 5

7 ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5
ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นฯ  ทำอะไร เพื่ออะไร  ทำอย่างไร  ผลเป็นอย่างไร ดีอย่างไร  ใครนำไปใช้บ้าง  ผลเป็นอย่างไร PRP วิทยฐานะ ว.5 6

8 ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5
ข้อสังเกตการประเมินตาม ว.5 ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการพัฒนา  ประเด็นในการพัฒนา - พัฒนาอะไร  เป้าหมาย - เท่าไหร่  วิธีการพัฒนา - อย่างไร  แนวทางประเมินการพัฒนา - รู้อย่างไรว่าดี PRP วิทยฐานะ ว.5 7

9 ข้อสังเกตอื่นๆ ในการประเมินตาม ว.5
ข้อสังเกตอื่นๆ ในการประเมินตาม ว.5  การเตรียมการ  การต้อนรับ  การนำเสนอ  การจัดเตรียมหลักฐาน  ผู้ช่วยในการนำเสนอ  การตอบข้อซักถาม PRP วิทยฐานะ ว.5 8


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผู้ที่มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google