งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร?
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ ความต้องการของลูกค้า

2 การดำเนินโครงการต้องทำอะไรบ้าง?
ที่ปรึกษาเข้าสถานประกอบการ กำหนดเป้าหมายและขอบเขต เตรียมแผนผังกระบวนการผลิตรวมถึงข้อมูล INPUT-OUTPUT กำหนดรายการของหน่วยวัดที่ใช้ เทคนิคการเก็บข้อมูลและการคำนวณ

3 การดำเนินโครงการยากไหม
จัดทำแบบสำรวจข้อมูล ขั้นตอนการผลิต วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น จากการวัด,การคำนวณ,การประมาณค่า ปริมาณสารขาเข้า ( วัตถุดิบและพลังงาน ) ขาออก(ผลิตภัณฑ์,มวลสารต่างๆของเสีย)

4 ทำไมผลิตภัณฑชุมชนต้องสนใจทำฉลาก Carbon Footprint ?
ทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอน มีโอกาสในการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะด้านพลังงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์

5 ทำไมผู้ประกอบการรายอื่นๆต้องต้องสนใจทำฉลาก
Carbon Footprint ? สร้างความเข้มแข็งให้กับ BRAND ของสินค้า ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออก การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการของลูกค้า,เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ

6 โลกใบนี้


ดาวน์โหลด ppt เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google