งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.3
เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.3

2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

3 การป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม
1. ด้านการจำและการจำแนกจากการเห็น 2. ด้านการจำและการจำแนกจากการฟัง 3. ด้านทิศทาง 4. ด้านการจัดหมวดหมู่ 5. ด้านการเขียน 6. ด้านการเคลื่อนไหว

4 ปัญหาการอ่าน การเขียน
ปัญหาการอ่าน การเขียน ขั้นที่ 1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขั้นที่ 2 อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้ ขั้นที่ 4 อ่านแล้วไม่มีความซาบซึ้ง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ เขียนเพื่อสื่อสารไม่ได้

5 หลักการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน
การรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ เข้าสู่กระบวนการแปลผลข้อมูล และ เก็บเป็นความจำ วิธี VAKT เป็นการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ได้แก่ การเห็น (Visual) การได้ยิน (Auditory) การเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinesthetic) และการสัมผัสภายนอก (Tactile)

6 กิจกรรม การเล่าเรื่อง เพลง เกม บทกลอน

7 การเขียน การใช้สี การใช้สัญลักษณ์ การใช้ประสาทสัมผัส

8

9

10 วิธีการสอน เลือกคำที่อ่านไม่ได้/ไม่คล่องออกมาฝึกอ่านก่อน Highlight ด้วยสีต่างๆบนคำที่อ่านไม่ได้ /ไม่คล่อง อ่านด้วยกันกับครู บ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าว แม่กระต่ายมีลูกสองตัว ตัวหนึ่งสีดำเหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืน ตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้าย แม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมาก และสอนให้ลูกๆ ร้องเพลง

11 ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้
ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้ เพิ่มพูนคำศัพท์ (ค้นหาจากพจนานุกรม ถามครู ถามเพื่อน) ใช้วิธีก้างปลา ใช้แผนผัง

12

13 กิจกรรมอื่นๆ 2. เขียนในทราย 3. เขียนบนฝ่ามือ
1. เขียนในอากาศ 2. เขียนในทราย 3. เขียนบนฝ่ามือ 4. เขียนบนแผ่นหลังของกันและกัน 5. เขียนโดยใช้ pointer 6. เอานิ้วลากทับตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์ต่างๆ

14 การเขียนเป็นคำหรือการสะกดคำ
อาจใช้วิธีดังต่อไปนี้ การตั้งกฎพื้นฐานในการจำ ใช้วิธีดู – ปิด – เขียน – ตรวจสอบ ใช้เทคนิคการจำโดยเชื่อมโยง เช่น สมุด – สมุทร สมุด : มีไว้ให้เด็กเขียน สมุทร : ทหารเรือออกเรือไปในมหาสมุทร

15 สัปดาห์ ทวีป ซุป รูป ฮิปโป สรุป
การสอนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา อาจใช้วิธี เล่าเรื่องโดยการจัดกลุ่มคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เหมือนกัน เช่น สัปดาห์ ทวีป ซุป รูป ฮิปโป สรุป

16 ร้องเพลงสะกดคำ (Singing spelling Words) พอ พาน ประสมสระอะ (ซ้ำ) ดอเด็กชนดะ พอ อะ ดอ พัด

17 เทคนิคของ Fitzgerald Method มี 6 ขั้น
ขั้นที่ 1. ดูคำอย่างรอบคอบ ขั้นที่ 2. พูดชื่อคำ / อ่านคำ ขั้นที่ 3. หลับตาแล้วเห็นคำ (นึกถึงคำในใจ) ขั้นที่ 4. ปิดคำและเขียนคำ ขั้นที่ 5. ตรวจสอบการสะกดคำ ขั้นที่ 6. ถ้ามีคำที่สะกดผิด ให้เริ่มที่ขั้นที่ 1 อีกครั้ง

18

19 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
ปัญหา จำตัวเลขไม่ได้ เขียนตัวเลขไม่ถูกวิธี ไม่เข้าใจค่าของจำนวน ไม่เข้าใจขั้นตอนในการคำนวณ สับสนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

20 วิธีการสอน การใช้สื่อนำทางสายตา การใช้สื่ออุปกรณ์ การกำหนดขั้นตอน
การอธิบายความหมายของคำศัพท์

21

22 +

23 ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา
สิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ หาคำตอบด้วยวิธี...ข้อความที่บ่งบอกคือ.. ประโยคสัญลักษณ์ วิธีทำ

24

25

26

27 การใช้บล็อกฐานสิบ

28 1 2 8

29 1 2 8

30 ตัวเลขและรูปทรง (Numbers and Shapes)
= = = = = = 5 = = = = 9 = 10

31 5 3

32 8 5

33 1 5 2 7 3 2

34 5 2 7 1 4 2

35 1 4 6 2 5 4 2 6 5 1 3 3 2 3 2 3 9 2 9 2


ดาวน์โหลด ppt อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google