งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00 -- งบ ดำเนินงา น 426,000.0 0 386,579.8 7 113,342. 00 (73,921.8 7) งบลงทุน 92,000.0091,200.00-800.00 อุดหนุน โครงการ วิจัย 42,716,30 0.00 38,842,00 0.00 30,000.0 0 3,844,300.00 สาธารณู ปโภค 90,000.0021,888.59-68,111.41 อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 4,621,300.00 32,426.504,557,30 0.00 31,573.50 รวม 52,458,9 00.00 43,887,3 94.96 4,700,6 42.00 3,870,86 3.04

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 50,000.0 0 -- ค่าจ้าง ชั่วคราว 475,000. 00 215,915. 00 224,63 7.60 34,447. 40 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 759,200. 00 320,543. 90 324,53 3.45 114,122.65 สาธารณูป โภค 67,000.0 0 11,000.3 4 4,200.0 0 51,799. 66 ค่า ครุภัณฑ์ 7,000.00-- โครงการ พิเศษ 414,000. 00 144,027. 00 -269,973.00 รวม 1,772,2 00.00 691,486.24 553,3 71.05 527,34 2.71

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2551 บัญชีออม ทรัพย์ 565-2 88675-5 บัญชีกระแส รายวัน 565-3 013591 บัญชีเงินรับ ฝาก 565-2 86382-0

5 บัญชีเงินรับฝาก 565-2 86382-0 คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google