งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ(จากเงินรายได้ของหน่วยงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ(จากเงินรายได้ของหน่วยงาน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ(จากเงินรายได้ของหน่วยงาน)

2 กรณีเดินทางไปราชการ(ปกติ)
ตัวอย่าง เดินทางไปราชการวันอาทิตย์ 17 เมษายน 2554 เวลา น (มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ เทียบ c 3) การคำนวณ เบี้ยเลี้ยง 1 วัน (240 x 1-80) = 160 บาท เงินช่วยเหลือฯ (420 x 1) = บาท การเบิกจ่าย เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง(ตามระเบียบเดินทาง) = บาท เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ( ) = บาท รวมเบิกได้ = บาท

3 กรณีเดินทางไปราชการ(จัดอบรม)
ตัวอย่าง เดินทางไปราชการวันอาทิตย์ 17 เมษายน 2554 เวลา น (มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ เทียบ c 3) การคำนวณ เบี้ยเลี้ยง 1 วัน (240 x 1-80) = 160 บาท เงินช่วยเหลือฯ (420 x 1-140) = บาท การเบิกจ่าย เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง(ตามระเบียบเดินทาง) = บาท เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ( ) = บาท รวมเบิกได้ = บาท


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ(จากเงินรายได้ของหน่วยงาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google