งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร
ครั้งที่ 1 7/10/55

2

3 นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะที่ปรึกษา ( ศิษย์เก่า ) กรรมการกลาง
บริหารแผน สนับสนุน อุปนายก กิจกรรมพิเศษ ฝ่ายหารายได้ เลขาธิการ ทรัพย์สินและพัสดุ นายทะเบียน เหรัญญิก กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมสมาชิก สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ คณะที่ปรึกษา ( ศิษย์เก่า ) กรรมการกลาง คณะครูที่ปรึกษา

4 โครงสร้างการทำงานสมาคมปี 2555
สมาคมศิษย์เก่า เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์ การทำงานโครงการ Objective Goal แบบ ทีมงาน งบประมาณ

5 รักษารากฐานที่แข็งแกร่งในอดีต สร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในอนาคต
วิสัยทัศน์ รักษารากฐานที่แข็งแกร่งในอดีต สร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในอนาคต

6 พันธะกิจ เป็นศูนย์กลางของ ศิษย์เก่า ความเป็นปึกแผ่นของสมาชิก
มีความสนุก และ ความสุขในกิจกรรม

7 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
เพื่อดำรงไว้ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่า นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร ตลอดไป เพื่อพัฒนา สมาคมให้มีความก้าวหน้าต่อไป ร่วม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกันและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลต่อกันในสังคมของมวลสมาชิกและ น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ให้โอกาสที่ดี ต่อสมาชิก และ นักเรียนรุ่นน้องๆในปัจจุบัน

8 ทีมงานเจ้าของ โครงการ
ลักษณะการทำงาน กระบวนการทำงาน กระบวนการกลั่นกรอง ทีมงานเจ้าของ โครงการ โครงการ1 เป้าหมายมาย 1-10 เป้าหมาย เสนอความเห็น workshop กำหนดเป็นโครงการ

9 เป้าหมายหลัก เป้าสมาชิก 1000 ราย มูลนิธิ ครูอาวุโส 1-2
ที่ตั้งและป้าย สมาคม ทั้งในโลก ไซเบอร์ และ ความจริง ภายในปี 2512 สร้าง website 3-4 เป้าสมาชิก 1000 ราย มูลนิธิ ครูอาวุโส 5-6 จัดทำ ทำเนียบรุ่น ศิษย์เก่าดีเด่น และ รายงานประจำปี สร้างโอกาสให้บุตรหลานของสมาชิก

10 4 ประเภทกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม - .งานประเพณีต่างๆของโรงเรียน
1/ กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง และ นักเรียนปัจจุบัน 2/ กิจกรรมของสมาคมและศิษย์เก่า และ ครอบครัว หัวข้อกิจกรรม - .งานประเพณีต่างๆของโรงเรียน - งานช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ - งานประชุมวิชาการ - อื่นๆ หัวข้อกิจกรรม - งานทำ website - งานหารายได้ - งาน โควตา - งาน สมาชิกสัมพันธ์ - งาน ประชาสัมพันธ์ - งานวารสาร - อื่นๆ

11 4 ประเภทกิจกรรม( ต่อ ) 3/ กิจกรรมเพื่อสังคม 4/ กิจกรรมพิเศษ
หัวข้อกิจกรรม - งานช่วยเหลือสังคมแบบมีส่วนร่วม - งานสนับสนุนสังคมแบบ งบประมาณ - งานการกุศล - งานบุญ - อื่นๆ หัวข้อกิจกรรม - กิจกรรมชมรมย่อย ของ ศิษย์เก่า - กิจกรรม รุ่น ต่างๆ - อื่นๆ

12 อุปนายก 1 เจ้าภาพ(เริ่ม)
ตัวอย่างโครงการ อุปนายก 1 เจ้าภาพ(เริ่ม) ทีม พัฒนาสารสนเทศ ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมหารายได้ ทีมสนับสนุน สร้าง webpageตามการทำ workshop ของ กรรมการ จัดหาข้อมูลทีใช้ใน การประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด ส่งต่อให้ทีมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาพสีแสงเสียงคลิป หา sponsor ลงใน web กรรมการ ที่อยากเข้ามามีส่วนร่วม เป็นเรื่องๆไป ทีมงาน 1… 2.. 3… 1 2 3 Budget Time For appv ……/……. /2555 Launch ชื่อโครงการ website สมาคม ชื่อตั้งต้น ตัวอย่าง อื่นๆ เป้าหมาย เพื่อเป็นที่กระจ่ายข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิก ผ่านทางสมาคม ซึ่งจะประกอบไปด้วยข่าวสารแบบ static แบบข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสารแบบ dynamic ที่มี facebook/ twitter เป็นหลัก //

13 เจ้าภาพ โครงการ ที่ xxxxx ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 5
เป้าหมาย

14 ตัวอย่าง แผนงาน ปี 2555 ชื่อแผน เป้าหมายแผน รายละเอียดแผน เจ้าภาพ
ทีมร่วม ระยะเวลา งบประมาณ วัดผล กิจกรรมโรงเรียน 1 ปฐมนิเทศ 2 ปัจฉิม 3 ไหว้ครู 4 กเษียณ x มูลนิธิ ครู กิจกรรมสมาคม ราตรีช้างสีฟ้า แรลลี่ วารสาร ทำเนียบรุ่น 5 web 100 ……. กิจกรรมสังคม ปลูกป่า ตัดป่า 200,000 B

15 workshop เรื่องที่ 1 น้าเสิด su 2 เจ้าภาพ

16 Workshop เรื่องที่ 2 ตัวอย่าง

17 workshop หารายได้ น้าอูน su 15 เจ้าภาพ

18 โครงการ เพื่อสังคม

19 โครงการ โควตา นร โควตา นักศึกษา ผ่านทางสมาคม ลุงนะ su1 เจ้าภาพ

20 กิจกรรมพิเศษ ชมรมกอล์ฟ ทับแก้ว น้าปิง su2 เจ้าภาพ ชมรม รุ่นสาธิต ต่างๆ
ชมรมชมจันทร์ตามตะวัน ชมรมทางสังคม

21 ชมรม กอล์ฟ สาธิตทับแก้ว
ประธานชมรม น้าสันติ ( ปิง) su2 สมาชิก น้า ชัยชนะ su2 น้าเสิด su2 น้องวิท su น้าแมว su1 ป้าแจ๋ว Bsu2 ป้าเล็ก Bsu2 ที่ปรึกษา อ.คณิต อ บุญมา

22 ยืนงงอยู่ในดง caddy

23 โครงการ ตัวอย่าง ราตรีสาธิต กลางวัน กลางคืน งาน พี่ พบ น้อง
เพื่อน พบ เพื่อน ตัวอย่าง ราตรีสาธิต กลางวัน กลางคืน

24 Start ขอบคุณจังครับ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google