งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง

2 ที่ตั้ง เลขที่ : ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้ง
เลขที่ : ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๓๒-๓๙๕๑๒๕ , ๐๓๒-๓๘๕๑๕๗ โทรสาร : ๐๓๒-๓๙๕๔๔๒ เว็บไซต์ :

3 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ผู้อำนวยการ นายวรากุล หงษ์เทียบ จำนวนครู ๖๕ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๒๕ คน อายุโรงเรียน ๓๗ ปี มีเนื้อที่ ๙๘ ไร่ ๓ งาน

4 ประวัติโรงเรียน ชื่อเดิมของโรงเรียน ชื่อ “โรงเรียนตะนาวศรีรัฐประชาสรรค์” แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา” กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑ – ม.๖) รับนักเรียนทั้ง ชาย – หญิง ประเภทเดินเรียนและจัดที่พักให้นักเรียนบ้านไกลได้พักอาศัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนเข้าพักจำนวน ๒๐ คน

5 ศูนย์รวมจิตใน

6 คณะผู้บริหาร นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นางจริยา จันทร์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

7 ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
ปรัชญา ปญฺญา   โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก

8 วิสัยทัศน์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จัดการศึกษาให้ นักเรียนมีคุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้น สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

9 พันธกิจ ๑. จัดบรรยากาศทางวิชาการที่หลากหลาย ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน ๒. จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ๓. พัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยี ๔. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา บูรณาการในการจัดการเรียน การสอน ๕. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษาและรองรับการกระจายอำนาจ

10 นักเรียนมีจิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อม
อัตตลักษณ์ นักเรียนมีจิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

11 เรียนดี ประพฤติดี มี พลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลัก ปรัชญา
คำขวัญ เรียนดี ประพฤติดี มี พลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

12 สัญลักษณ์ของโรงเรียน รวงผึ้งเกาะกิ่งไม้ ใบไม้ ๓ ใบ ในใบ เสมา
รวงผึ้ง หมายถึง ความสามัคคี ความ อุตสาหะ ความอ่อนหวาน ความฉลาดหลักแหลม ใบไม้ ๓ ใบ หมายถึง เรียนดี ประพฤติดี มีพลานามัย เสมา หมายถึง ขอบเขตคุณธรรม ความดี งาม

13 สีประจำโรงเรียน : อักษรย่อ
สีชมพู สีขาว สีชมพู : ความร่าเริงแจ่มใส สีขาว : ความบริสุทธิ์ อักษรย่อ : ส.ผ.

14 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นผึ้ง

15 บรรยากาศภายในโรงเรียน ๑

16 บรรยากาศภายในโรงเรียน ๒

17 หลักและแนวคิด สู่ความสำเร็จ
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้ดำเนิน ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลก ยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ สมควรต่อการมี ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google