งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน
วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของโหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน (ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลดทั่ว ๆ ไป) รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่มาของภาพ

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณค่าความต้านทานรวมที่ต่อแบบขนานได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนวัดค่าแรงดัน กระแส และค่าความต้านทานของ วงจรได้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

3 การคำนวณค่าความต้านทานรวมที่ต่อแบบขนาน
สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

4 รูปที่ 2 แสดงการต่อตัวต้านทานแบบขนาน
สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่มาของภาพ

5 จากรูปที่ 2 สามารถคำนวณหาค่าความต้านทานรวมได้ดังนี้
สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

6 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมในวงจรขนาน
1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟตรง (DCV) ให้มากกว่า แหล่งจ่าย (E) 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับด้านไฟบวกของตัว ต้านทาน R1 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับด้านไฟลบของตัว 4. อ่านค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน R1 5. ทำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อวัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน R2 และ R3 สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

7 รูปที่ 3 แสดงการวัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรขนาน
สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่มาของภาพ

8 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรขนาน
1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดกระแส (mA) ให้มีค่าสูงไว้ก่อน 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรมเข้ากับด้านไฟบวกของ แหล่งจ่ายไฟ 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรมเข้ากับด้านไฟลบของ 4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจร สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

9 รูปที่ 4 แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานในวงจรขนาน
สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่มาของภาพ

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. วงจรขนานคืออะไรจงอธิบาย 2. จงอธิบายการวัดค่าแรงดันตกคร่อมในวงจรขนาน 3. จงอธิบายการวัดค่ากระแสในวงจรขนาน 4. การต่อวงจรแบบขนานมีข้อดีอย่างไรจงอธิบาย 5. การต่อวงจรแบบขนานค่าความต้านทานรวมในวงจรจะมีค่า เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยส่งทางอีเมล สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต


ดาวน์โหลด ppt รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google