งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green IT กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green IT กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green IT กรมทางหลวงชนบท

2 2 หัวข้อที่นำเสนอ คำนิยาม Green IT
สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ 2

3 คำนิยาม Green IT

4 4 คำนิยาม Green IT ลดการใช้พลังงาน
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์มารีไซเคิลใหม่ เป้าหมายสูงสุด คือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดและต้องใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น 4

5 แนวทางปฏิบัติ Green IT
กรมทางหลวงชนบท

6 แนวทางปฏิบัติ Green IT ของกรมทางหลวงชนบท
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาด้านสารสนเทศ 6

7 การเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เลือกใช้ Notebook ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า PC ถึงร้อยละ 90% เลือกใช้รุ่นที่เหมาะสมกับการทำงานและมีการรับรองการประหยัดพลังงาน Energy Star 4.0 ตั้งโหมดประหยัดพลังงานและปิดเครื่องเมื่อเลิกทำงานหรือเวลาพัก เลือกใช้อุปกรณ์แบบ Multi-function เลือกใช้ Printer แบบ Print Server หรือ การแชร์ Printer จัดสรรอุปกรณ์ให้เหมาะสม กับการใช้งานของแต่ละบุคคล 7

8 การพัฒนาด้านสารสนเทศ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้เป็นแบบ Cloud Computing การเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) รวมข้อมูลให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Warehouse) การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management) การประชุมไร้กระดาษ (Paperless) VDO Conference 8

9 สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการ

10 Cloud Computing กรมทางหลวงชนบท

11 Roadmap For Cloud Computing
11

12 Cloud Computing วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ระบุความต้องการไปยัง Software ของระบบ Cloud Computing จากนั้นSoftware จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังนั้นเป็นเช่นไร คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing มีดังนี้ 1. ความต้องการ (Requirement) 2. ทรัพยากร (Resource) 3. บริการ (Service) 12

13 ชนิด Cloud Computing โดยทั่วไปมี 3 ชนิด ดังนี้ 13

14 ชนิด Cloud Computing (ต่อ)
1. Private cloud ติดตั้งภายในองค์กร สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับหรือไว้ใช้สำหรับตัวเอง 2. Public clouds ใช้แบบร่วมกัน หรือแชร์กัน คน องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ อาจจะมาเช่าใช้ ซึ่งจะมีผู้ให้บริการด้านนี้ เป็นคนลงทุนด้านโครงสร้างต่างๆ ทั้งพวก Hardware หรือ Software ทั้งหมด 3. Hybrid cloud ลูกผสมระหว่าง Private Cloud กับ Public Cloud แต่ในเรื่องของการทำงานหรือใช้งานแล้ว ก็ต่างคนต่างทำงานแบบอิสระต่อกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ตามต้องการ 14

15 15 ระดับ Cloud Computing ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม มี 3 ระดับ ดังนี้

16 Cloud Computing ของกรมทางหลวงชนบท
16

17 Cloud Computing ของกรมทางหลวงชนบท (ต่อ)
ระบบ Cloud Computing ของกรมฯ จัดอยู่ในรูปแบบ Private cloud (Cloud ระดับกรมฯ) ทำขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับบุคลกรหรือที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับกรมฯ 17

18 เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization)
กรมทางหลวงชนบท

19 เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) (ต่อ)
การนำเทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้าด้วยกัน สามารถร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเกิดประโยชน์ ช่วยให้เครื่อง Server สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการหลายๆตัว ได้พร้อมกันหลายๆ รูปแบบ ทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆร่วมกัน มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ช่วยลดจำนวนเครื่องฮาร์ดแวร์ได้อย่างมาก 19

20 ภาพเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization)
20

21 กรมทางหลวงชนบทได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยี Virtualization จึงได้ทำการ Server Consolidation คือ การนำเทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้าด้วยกันทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันและค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการแชร์ Resource ร่วมกัน Server Consolidation 21

22 ประโยชน์ที่ได้รับ ลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย สามารถใช้ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Server Consolidation) มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการ ความต่อเนื่องในการให้บริการ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 22 ก่อนทำการปรับปรุง

23 รวมข้อมูลให้เป็นศูนย์ข้อมูล
(Data Warehouse) กรมทางหลวงชนบท

24 ระบบคลังข้อมูล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งๆ เก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานประจำวัน และฐานข้อมูลอื่นภายนอกองค์กร สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายๆปี เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจหรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 24

25 25 ก่อนทำการปรับปรุง

26 26 ประโยชน์ที่ได้รับ บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบของรายงานหลายมิติ สามารถใช้งานได้ทุกที ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 26 ก่อนทำการปรับปรุง

27 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Document Management ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวงชนบท

28 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และกระดาษโดยผ่านการสแกน แบบระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอมิติใหม่ของการบริหารจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ 28

29 การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร
มี 2 วิธี 1. นำเอกสารมา Scan ที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2. นำเอกสารเข้าระบบด้วยตัวเอง 29 ก่อนทำการปรับปรุง

30 หน้าแรกของระบบจัดเก็บเอกสาร
30 ก่อนทำการปรับปรุง

31 เอกสารที่ถูกจัดเก็บลงในระบบเรียบร้อยแล้ว
31 ก่อนทำการปรับปรุง

32 ตัวอย่างหลังจากสแกนบาร์โค้ดแล้ว
32 ก่อนทำการปรับปรุง

33 หลังจากทำการเปิดเอกสาร
33 ก่อนทำการปรับปรุง

34 34 ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เก็บเอกสารได้นานถึง 10 ปี ตามระเบียบของทางราชการ การค้นหาเอกสารทำได้ง่าย สะดวกในการเก็บรักษาเพราะใช้พื้นที่น้อย สามารถเปิดดูไฟล์ต่างๆ ได้โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านทางโมบายได้ 34

35 Paperless การประชุมไร้กระดาษ กรมทางหลวงชนบท

36 36 ก่อนทำการปรับปรุง

37 ตัวอย่างการ Download file การประชุม
37 ก่อนทำการปรับปรุง

38 38 ประโยชน์ที่ได้รับ ลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารประกอบการประชุม
สามารถตรวจสอบวาระก่อนการประชุมได้ ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ที่มี Web Browser และโปรแกรมอ่าน PDF สามารถใช้งานเอกสารแบบ Off-line ได้ Download ง่าย และ ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บเอกสาร 38 ก่อนทำการปรับปรุง

39 VDO Conference กรมทางหลวงชนบท

40 VDO Conference การประชุมทางไกลเสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกันได้ทุกสถานที่ทั่วโลก รองรับการประชุมทั้งภาพ,เสียงและข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ช่วยให้ได้คุณภาพของภาพ เสียงที่ชัดเจน ไม่ขาดหาย ทำให้การประชุมลื่นไหล เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น 40

41 ภาพ VDO Conference กรมทางหลวงชนบท
41

42 ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดการสถานที่ ค่าเอกสาร สามารถประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกภาพการประชุม หรือประยุกต์กับงานฝึกอบรมพนักงานทางไกล 42 ก่อนทำการปรับปรุง

43 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Green IT กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google