งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12-2/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12-2/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12-2/2557
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12-2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา น.

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ปี 2557 ประเภทปุ๋ย มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 739 366 678 547 504 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 85 64 22 191 - ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 69 148 115 60 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 1,000 2,000 4,020 4,392 4,868 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน (บาท) 26,140 25,260 23,230 23,870

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land กราฟเปรียบเทียบยอดรายรับปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2556 และปี 2557

4 ผลกำไร นำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย(บาท)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ปี 2557 รายได้ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 26,101.40 18,199.80 17,778.60 19,965.90 23,034.50 ยอดจำหน่าย (บาท) 142,390.38 103,801.58 113,660.96 114,483.75 146,876.35 ผลกำไร นำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย(บาท) 23,894.76 18,615.05 16,110.31 20,717.65 24,119.15

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land กราฟรายรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมีนาคม-กรกฎาคม เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557

6 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 57 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 57 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) เข้าศึกษาดูงานโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 57 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

9 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 ดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.4 ร่าง โครงการประกวดเว็บไซต์ Green ส่วนงาน (ตามไฟล์ word)

11 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 2.1 รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 11-1/2557 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

12 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ตัวอย่าง Housing

13 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 160 เซนติเมตร -เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร -ทาสีกันสนิท สีขาว -ใส่ลูกยางกันรอยที่ขาเหล็ก 30เซนติเมตร

14 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 69 เซนติเมตร ถังขยะพลาสติกใส ฝาสวิง ความจุ 45 ลิตร 4 ถัง พร้อมติดสติกเกอร์

15 ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับสำนักงานอธิการบดีเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับสำนักงานอธิการบดีเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 ในส่วนของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สามารถมารับได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ส.ค. 57 เป็นต้นไป

16 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบได้ที่ เว็บไซต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

17 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land การส่งมอบ Housing ที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57

18 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land การส่งมอบ Housing ที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57

19 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land การส่งมอบ Housing ที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57

20 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้าการเก็บข้อมูล No Food Waste โดยคุณศันสณีย์ ศิริลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MLC)

21 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 4.1 แบบรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2014 (ตามไฟล์ word)

22 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12-2/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google